Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów

Urząd Gminy Obrazów ogłasza przetarg

 • Adres: 27641 Obrazów,
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 365 162 , fax. 158 365 551
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Obrazów
  27641 Obrazów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 365 162, fax. 158 365 551
  REGON: 54537200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.obrazow.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg gminnych na terenie Gminy Obrazów, przedmiot zamówienia został podzielony trzy zadania: Zadanie 1 - remont drogi gminnej o nr ewid. 584 na odcinku od km 0+000 do km 0+141 w miejscowości Świątniki - remont drogi gminnej w miejscowości Chwałki na odcinku od km 0+000 do km 0+058 - działka o nr ewid. 431 - remont drogi gminnej w miejscowości Głazów na odcinku od km 0+000 do km 0+120 - działka o nr ewid. 450 - utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce o nr ewid. 17/8 położonej w miejscowości Jugoszów - utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce o nr ewid. 162 położonej w miejscowości Piekary - remont drogi gminnej nr 002493T relacji Kleczanów – Zdanów, dz. nr ew. 312, Zadanie 2 Remont drogi nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+000 do 0+420 Zadanie 3 Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wierzbiny na odcinku od km 0+000 do km 0+300 - działka o nr ewid. 119
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Zadanie nr 2 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 3 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach