Przetargi.pl
Renowacja prezbiterium i boazerii nawy głownej i kaplicy M.B. Częstochowskiej w kościele p.w. św. Józefa w Łodzi

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa ogłasza przetarg

 • Adres: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 633 45 37
 • Data zamieszczenia: 2009-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa
  ul. Ogrodowa 22 22
  91-065 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 633 45 37
  REGON: 04002502600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: jozef.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja prezbiterium i boazerii nawy głownej i kaplicy M.B. Częstochowskiej w kościele p.w. św. Józefa w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełna renowacja stolarki w prezbiterium, oraz boazerii w nawie głównej i kaplicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach