Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą i montażem zestawów, pojedynczych elementów zabawowych oraz ogrodzeń na place zabaw dla dzieci

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8860249 , fax. 43 8860260
 • Data zamieszczenia: 2013-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8860249, fax. 43 8860260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i montażem zestawów, pojedynczych elementów zabawowych oraz ogrodzeń na place zabaw dla dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem: Zadanie 1 Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem: 1) 1 szt. zestawu zabawowego z dwoma zjeżdżalniami; 2) 1 szt. huśtawki potrójnej; 3) 1 szt. piaskownicy kwadratowej; 4) 1 szt. bujaka sprężynowca typu Zwierzak; 5) 1 szt. huśtawki typu Skoczek; 6) 1 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem. Miejsce dostawy i montażu - Wieluń, ul. Kochelskiego, działka nr 146/21, obręb 4. Zadanie 2 Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem: 1) 1 szt. zestawu zabawowego z jedną zjeżdżalnią; 2) 1 szt. bujaka sprężynowca typu Motorek; 3) 1 szt. piaskownicy kwadratowej z desek; 4) 1 szt. huśtawki wagowej z pionem metalowym; 5) 1 szt. huśtawki podwójnej metalowej; 6) 1 szt. pomostu wiszącego; 7) 1 szt. bujaka sprężynowca typu Rybka; 8) 1 szt. huśtawki wagowej; 9) 1 szt. huśtawki podwójnej; 10) 2 szt. ławki; 11) 1 szt. drabinki krzyżakowej; 12) 1 szt. ławeczki typu Kaczuszka; 13) 2 szt. tablicy informacyjnej z regulaminem. Miejsce dostawy i montażu - Olewin, działka nr 666/6, obręb 13. - Ruda, działka nr 423/2, obręb 15. Zadanie 3 Zamówienie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem: 1) 1 szt. zestawu sprawnościowego; 2) 1 szt. karuzeli kołowej. Miejsce dostawy i montażu Wieluń, ul. POW, działka nr 231/6, obręb 9 oraz 231/8, obręb 9. Zadanie 4 Zadanie obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem ogrodzeń placów zabaw zlokalizowanych na następujących nieruchomościach: - nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 231/6 oraz 231/8 obręb 9, miasto Wieluń ul POW; - nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 146/21, obręb 4, miasto Wieluń ul. Kochelskiego; - nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 407, obręb 7, miasto Wieluń Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego). Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z przygotowaniem przez Wykonawcę terenu pod montaż urządzeń zabawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 13.08.2013 r. do godz. 13.00 w wysokości: 1620,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach