Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej do budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Dobieszków, Dobieszków 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7109200 , fax. 042 7109200
 • Data zamieszczenia: 2011-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
  Dobieszków 68 68
  95-010 Dobieszków, woj. łódzkie
  tel. 042 7109200, fax. 042 7109200
  REGON: 47238771400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-dobieszkow.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej do budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej do budynków Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie. Przewidywane zapotrzebowanie nośnika energii cieplnej wyniesie maksymalnie ogółem 7 000 GJ na okres jednego roku, w tym: zamawiający Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dobieszkowie ok. 3500 GJ za okres roku oraz odbiorca Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie ok. 3500 GJ za okres roku. Szczegółowe rozliczenie ww. podmiotów nastąpi na podstawie zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń pomiarowych. Podmioty będą korzystały ogółem w sezonie grzewczym przez okres jednego roku z ciepła do centralnego ogrzewania w ilości ok. 5 000 GJ i przez okres jednego roku z podgrzewania wody ok. 2000 GJ. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia do minimum lub zaprzestania poboru ciepła w okresie wakacji. Ilość i parametry wytwarzanej i dostarczanej energii cieplnej winny odpowiadać warunkom ogrzewanych pomieszczeń. Wytwarzanie i dostarczanie ciepła do budynków odbywać się będzie w oparciu o minimum dwa kotły grzewcze Wykonawcy o mocy 500 KW każdy oraz poprzez eksploatację kotłowni wraz z urządzeniami, która stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytwarzania ciepła, obsługę, ochronę oraz odpowiedniej jakości opał. Na zainstalowane przez wykonawcę urządzenia zostanie udzielona gwarancja. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie umożliwi dostawę do budynku kotłowni wody, energii i odprowadzenie ścieków w sposób nieodpłatny. Wykonawca zobowiązuję się do usuwania zabrudzeń, która wydobywają się z komina i osadzają się na chodniku położonego wokół obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ckiw-dobieszkow.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach