Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą i montażem zestawów oraz pojedynczych elementów zabawowych na place zabaw dla dzieci

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8860249 , fax. 43 8860260
 • Data zamieszczenia: 2012-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8860249, fax. 43 8860260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i montażem zestawów oraz pojedynczych elementów zabawowych na place zabaw dla dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem: 1) zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, - 1 szt., 2) zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią - 4 szt., 3) huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt., 4) huśtawka wagowa - 3 szt., 5) bujak - sprężynowiec typu auto lub zwierzak - 3 szt., 6) piaskownica sześciokątna - 2 szt., 7) karuzela tarczowa - 2 szt., 8) zestaw zabawowy z wieżą - 1szt., 9) zjeżdżalnia - 1 szt., 10) tablica informacyjna z regulaminem - 6 szt. Wykaz punktów dostawy i montażu zakupionych elementów: Wykaz punktów dostawy i montażu zakupionych elementów: 1) Plac zabaw - Wieluń, ul. Okólna, działka nr 33, obręb 8: bujak - sprężynowiec auto lub zwierzak, huśtawka wagowa, zestaw z wieżą, tablica informacyjna - regulamin, 2) Plac zabaw - Wieluń, Park im. Rotmistrza Pileckiego, działka nr 407, obręb 7: huśtawka 2 stanowiskowa, bujak - sprężynowiec typu auto lub zwierzak, huśtawka wagowa, piaskownica sześciokątna, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, tablica informacyjna - regulamin, 3) Plac zabaw - Wieluń, Os. Wojska Polskiego, działka nr 92/13, obręb 7: huśtawka 2 stanowiskowa, bujak - sprężynowiec typu auto lub zwierzak, huśtawka wagowa, piaskownica sześciokątna, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią, tablica informacyjna - regulamin, 4) Plac zabaw - Wieluń ul. Roweckiego Grota - działka nr 222/2, obręb 12, zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią, tablica informacyjna - regulamin, 5) Plac zabaw - Wieluń, ul. Orzeszkowej - działka nr 46/3, obręb 10: zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią, tablica informacyjna - regulamin, 6) Plac zabaw - Wieluń, ul. Zawadzkiego 61/14, 61/15, obręb 2: zestaw zabawowy z jedną zjeżdżalnią, tablica informacyjna - regulamin, 7) Plac zabaw - Widoradz, działka nr 70: zjeżdżalnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 10.08.2012 r. do godz. 13.00 w wysokości: 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach