Przetargi.pl
PROWADZENIE I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. POW ORAZ W PARKU IM. JANA PAWŁA II PRZY AMFITEATRZE MIEJSKIM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7327796 , fax. 044 7327798
 • Data zamieszczenia: 2012-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  ul. Pasaż Rudowskiego 10 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7327796, fax. 044 7327798
  REGON: 59064846800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. POW ORAZ W PARKU IM. JANA PAWŁA II PRZY AMFITEATRZE MIEJSKIM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa z zachowaniem higieny i czystości oraz wymogami sanitarnymi obejmuje: 1. otwarcie szaletów: 1) przy ul. POW: - 7:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku, - 9:00 - 18:00 w soboty, niedziele i święta, 2) przy Pl. Niepodległości: - 8:00 - 19:00 od poniedziałku do piątku w okresie od maja do września, - 8:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku w okresie od października do kwietnia, - 9:00 - 16:00 w soboty, niedziele i święta, 3) w Parku im. Jana Pawła II ( przy Amfiteatrze): - 8:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku w okresie od maja do września, - 8:00- 18:00 od poniedziałku do piątku w okresie od października do kwietnia, - 9:00 - 18:00 w soboty, niedziele i święta, 4) podczas trwania imprez kulturalnych odbywających się w pobliżu szaletów do czasu zakończenia imprezy tj. dłużej niż wymagane godziny na wniosek zamawiającego, 2. utrzymanie w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia, tj.: a. mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych - codziennie, b. mycie, dezynfekcja glazury, mycie luster - codziennie, c. mycie okien wg potrzeb, d. usuwanie napisów, graffiti, malunków itp. w środku obiektu i ze ścian zewnętrznych budynku - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od czasu dokonania ich umieszczenia, e. odnawianie ścian wewnętrznych i elewacji budynku oraz wiaty-konstrukcji znajdującej się przed wejściem do szaletu w Parku im. Jana Pawła II przy Amfiteatrze Miejskim: prace tynkarskie, malarskie, ewentualne odgrzybianie - zależnie od potrzeb, ale minimum jeden raz w roku (w miesiącach kwiecień-maj), f. w okresie zimowym usuwanie śniegu, gołoledzi, szronu, szadzi i lodowicy z nawierzchni zapewniającej stałe dojście do obiektu (schody, chodnik wokół), w pozostałym okresie bieżące utrzymanie czystości (zamiatanie, usuwanie śmieci, liści), g. odnawianie stolarki okiennej i drzwiowej: malowanie jeden raz podczas trwania umowy oraz w razie konieczności jej naprawa. Malowanie stolarki okiennej nie dotyczy szaletu w Parku im. Jana Pawła II; 3. zakup i uzupełnianie wg potrzeb w szaletach środków czystości i higieny (np. mydła, środki zapachowe, ręczniki papierowe, odświeżacze powietrza), w tym wyposażanie wszystkich kabin w papier toaletowy wg potrzeb, 4. zakup i zapewnienie w każdej kabinie oraz w pomieszczeniach z umywalkami pojemników na odpady oraz codzienne ich opróżnianie i wymiana wkładów foliowych, 5. utrzymanie prawidłowego stanu technicznego: a. bieżąca konserwacja i naprawy - wymiana źródeł światła, utrzymanie drożności kanalizacji, b. zakup oraz wymiana zużytego lub uszkodzonego w wyniku eksploatacji lub wandalizmu i nie nadających się do naprawy części zamiennych oraz urządzeń związanych z funkcjonowaniem szaletów (np. desek sedesowych, pojemników na mydło, pojemników na papier, baterii), 6. informowanie zamawiającego o większych usterkach i potrzebach remontowych, 7. oszczędne gospodarowanie wodą, energią cieplną i elektryczną, 8. zapewnienie obsługi personalnej, do udostępniania szaletów i nadzoru nad ich użytkowaniem w godzinach ustalonych przez zamawiającego. Ponoszenie kosztów zatrudnienia osób do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszego zadania, 9. dbałość o kompletność wyposażenia i rozliczenie się z powierzonego mienia po zakończeniu przedmiotu umowy, 10. wykonawcę obciążać będą ewentualne mandaty i grzywny za niewłaściwe utrzymanie szaletów, nakładane przez ograny kontrolujące; odpowiadanie przed właściwymi służbami za stan sanitarny obiektu i właściwe użytkowanie obiektu oraz przyległego terenu; 11. pobieranie opłat za korzystanie z szaletów wg stawek ustalanych przez zamawiającego; opłaty za korzystanie z szaletów stanowią przychód wykonawcy i będą przeznaczane na pomniejszenie kosztów bieżącego utrzymania szaletów; 12. dbałość o prawidłowe oznakowanie szaletów (tabliczki informacyjne). Opis wyposażenia ww. szaletów określa załącznik nr 2 do projektu umowy. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotowego zamówienia określa umowa. Uwagi i wymagania zamawiającego: 1. Koszty wody, ścieków oraz energii elektrycznej ponosi zamawiający. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia szaletu z użytkowania i pomniejszenia odpowiednio wynagrodzenia za świadczone usługi. Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie pomniejszone o okres, w którym został wyłączony szalet. O zaistniałym fakcie zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 3. Opłaty za korzystanie z szaletów: 1,00 zł i jest niezmienna przez okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 650000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach