Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych i żwirowych o szerokości 6,0 m (z dwukrotnym przejściem równiarki). W jezdniach gruntowych i żwirowych są zlokalizowane elementy urządzeń sieci podziemnych (kratki ściekowe, włazy kanałowe, zasuwy, itp.). 2. Profilowanie, uzupełnianie nawierzchni dróg i placów wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. 3. Zagęszczenie wyrównanej nawierzchni walcem wibracyjnym lub ogumionym. 4. Wykonywanie innych pomocniczych robót ziemnych równiarką lub ładowarką. 5. Wbudowywanie ( kruszywo naturalne - pospółka, żwir frakcji 8/16 i 16/32) w celu uzupełniania ubytków nawierzchni gruntowych. Szacunkowy zakres ilościowy przedstawia się następująco: - wyprofilowanie równiarką ulicy o szerokości 6 m ( dwukrotne przejście równiarki)* - 106 km - praca równiarki przy innych robotach ziemnych - 120 godz - wbudowanie kruszywa (pospółki )** - 100 ton - wbudowanie mieszanki kruszywa żwiru 8/16 ** - 50 ton - wbudowanie mieszanki kruszywa żwiru 16/32** - 30 ton *) dwukrotne przejście równiarki **) cena materiału z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem walcem wibracyjnym Podane zakresy ilościowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach