Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie usług w zakresie serwisu naprawczego sprzętu teletransmisyjnego w 2010 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5212457 , fax. 089 5350228
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5212457, fax. 089 5350228
  REGON: 00001775600370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie usług w zakresie serwisu naprawczego sprzętu teletransmisyjnego w 2010 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie usług w zakresie serwisu naprawczego sprzętu teletransmisyjnego w 2010 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach