Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg gminnych

Gmina Trzcianka ogłasza przetarg

 • Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 352 73 35 , fax. 67 216 37 50
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzcianka
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7 7
  64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 67 352 73 35, fax. 67 216 37 50
  REGON: 57079112900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu cząstkowego dróg gminnych w zakresie: remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco z mechanicznym obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją; remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową grubości średnio 4 cm na gorąco z mechanicznym obcięciem krawędzi, z posmarowaniem krawędzi i dna emulsją oraz naprawą podbudowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzcianka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach