Przetargi.pl
„Remont sali konferencyjnej nr 13”

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 421 534 , fax. 413 421 834
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Aleja IX Wieków Kielc 3
  25516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 421 534, fax. 413 421 834
  REGON: 51426500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont sali konferencyjnej nr 13”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sali konferencyjnej nr 13, która znajduje się w budynku B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia jest: Przedmiar robót (Załącznik nr 2 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 6. Kolejność wykonywania prac remontowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać czynności związane z wykonaniem podłóg oraz malowaniem sali konferencyjnej nr 13.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach