Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Gmina Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sandomierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia określony jest na podstawie posiadanej dokumentacji, w skład której wchodzi: - projekt budowlany spełniający wymagania projektu wykonawczego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Kamień Plebański” Etap I, Etap II, Etap III” - komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - komplet przedmiarów robót. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonało Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 171. Ogólny zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy części ulic: Błonie, Podmiejskiej oraz ulicy Działkowców w rejonie osiedla Kamień Plebański w Sandomierzu. Inwestycja obejmuje doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do granic zabudowanych działek budowlanych (posesji). Przyłącza kanalizacji sanitarnej nie są objęte przedmiotem zamówienia. Ze względu na ukształtowanie topograficzne terenu sieć kanalizacyjna wybudowana zostanie w układzie grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi pompowniami ścieków i z przydomową pompownią. Trasa zaprojektowanej kanalizacji przebiega w obszarze zurbanizowanym z zabudową mieszkaniową jednorodzinną , w pasach drogowych dróg gminnych i działkach prywatnych. Lokalizacja kanałów równolegle do linii zabudowy przy zachowaniu normatywnych minimalnych odległości przewodów kanalizacji od istniejących obiektów budowlanych. W miejscach połączeń oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne przepływowe i połączeniowe Ø400,Ø1000 mm. Budowa sieci kanalizacyjnej obejmuje swoim zakresem: - budowę sieciowych przepompowni ścieków P1 oraz P2 wraz z ich zasilaniem elektrycznym, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu w obrębie ogrodzenia oraz oświetleniem, - rurociągi tłoczne przepompowni sieciowych, - kanalizację grawitacyjną włączoną do przepompowni P2 odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze z dz. o nr ewid.101/1,103,104/2 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Błonie włączonej do przepompowni P2 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej włączonej do projektowanej studzienki kanalizacyjnej S14. Wykaz kanałów: - kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø160 mm, L=142,45 m - kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø200 mm, L=1439,55 m - rurociąg tłoczny z PE100 75 x 4,5 mm, L=53,70 m - rurociąg tłoczny z PE100 110 x 6,6 mm, L=687,30 m - rurociąg tłoczny z PE100 110 x 6,6 TS mm, L =40,00 m - rurociąg tłoczny z PE100 63 x 3,8 mm, L=7,5 m - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø1500 - 1 kpl. - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø1200 - 1 kpl. - zbiornikowa przepompownia ścieków z pompami zatapialnymi Ø 800 - 1 kpl. (pompownia przydomowa) - studnia kanalizacyjna systemowa Ø 400 mm - 50 szt. - studnia kanalizacyjna betonowa Ø 1200 mm - 31 szt. - studnia kanalizacyjna rozprężna Ø 1000 mm - 1 kpl. - armatura do płukania kanałów na rurociągu tłocznym - 4 kpl. - armatura do odpowietrzania rurociągu tłocznego - 1 kpl. - studnia kanalizacyjna betonowa Ø 2000 połączeniowa z kompletną armaturą - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz przedmiary robót – stanowiące rozdział II SIWZ. Zamawiający informuje, że dołączone przedmiary robót z uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować jako materiały pomocnicze i informacyjne do sporządzenia wyceny. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: -wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, -wykonać również wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), protokoły, odbiory, czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu, -wykonać również dokumentację odbiorową, tj. protokoły pomiarów i odbiorów, certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty, dokumenty gwarancyjne, itp., W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, Polskich Norm oraz przepisów ustawy Prawo budowlane. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie budowy innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i użytkowych równoważnych ( nie gorszych) niż określone w tej dokumentacji. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Przedmiot zamówienia opisany jest w rozdziale II SIWZ (dokumentacja techniczna) oraz w rozdziale III SIWZ (projekt umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm) osób wykonujących czynności: - roboty ziemne, - roboty budowlane, w tym m.in. instalacyjne zewnętrzne (budowa sieci kanalizacyjnych), - roboty pomocnicze i porządkowe. (wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zawiera § 7 wzoru umowy). Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wykonanie robót montażowych sieci kanalizacyjnej. - Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. - Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. - Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy – stanowiącego rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert - wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia: 03.10.2018r do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w Banku Spółdzielczym, Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się wpływ pieniędzy na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM” - Przetarg na zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa kanalizacji przy ul. Błonie”. Ww. zadanie realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium (oryginału) z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 3 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach