Przetargi.pl
Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Labirynt przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu. (Sprawa nr RAP.272.83.2013)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3205020 , fax. 71 3205386
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3205020, fax. 71 3205386
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Labirynt przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu. (Sprawa nr RAP.272.83.2013)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń Domu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego Labirynt przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu. Ogólna Charakterystyka Robót Remont studzienek przyokiennych piwnicznych z wymianą okien, skucie tynków studzienek, wykucie, naprawa i ponowny montaż nakryw stalowych, naprawa ceglanych ścian studzienek, wymiana zniszczonych okienek piwnicznych na nowe drewniane, naprawa istniejących okienek poprzez wymianę oszklenia i pomalowanie, otynkowanie i pomalowanie tynków oraz nakryw stalowych. Naprawa spękanych ścian w trzech pokojach: skucie tynków ścian w zakresie spękań, przemurowanie ciągłe pęknięcia ściany, odtworzenie tynków, gładź gipsowa na nowych tynkach, skucie tynków nadproży w obrębie spękania, nacięcie rysy i wypełnienie cementową zaprawą montażową. odtworzenie tynku. Roboty malarskie: malowanie ścian i sufitów f. emulsyjną białą z przygotowaniem zmyciem i przygotowaniem pow. pod malowanie z zagruntowaniem, malowanie farbą przeciwpleśniową sufitów łazienek. Roboty różne: wymiana posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych homogenicznych obiektowej rulonowej gr. 2.5 mm zgrzewanej w kolorach uzgodnionych z użytkownikiem (Wykładzina wzmocniona powierzchniowo poliuretanem klasa wg EN 685 komercyjna 34, przemysłowa 43, całkowita masa powierzchniowa wg EN 430), oczyszczenie podłoża z gruntowaniem, dopasowanie z regulacją wskazanych skrzydeł drzwiowych. oraz wymiana klamek, montaż nawiewników higrosterowanych we wskazanych przez użytkownika łazienkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach