Przetargi.pl
Rozbiórka obiektów budowlanych w podziale na dwa zadania

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  ul. Św. Elżbiety 3 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka obiektów budowlanych w podziale na dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje m. in.: a) rozpoznanie warunków rozbiórki, w tym zwłaszcza: rozpoznanie infrastruktury w zakresie warunków odłączenia lub przeniesienia urządzeń zasilających obiekt w media, rozpoznanie dostępności terenu (przejazdów) dla potrzeb rozbiórki oraz innych ograniczeń; b) przeniesienie lub odłączenie urządzeń zasilających obiekt w media, zgodnie z dokonanymi ustaleniami z dostawcami mediów; c) przygotowanie dokumentacji projektowej - o ile zachodzi taka konieczność - związanej z rozbiórką oraz zagospodarowaniem terenu po rozbiórce, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Rozbiórkowych; d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym również z Konserwatorem Zabytków, wykonanie dodatkowych opracowań, które są wymagane w związku z prowadzonymi uzgodnieniami; e) uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę - o ile zachodzi taka konieczność - na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej; * uwaga: nie dotyczy rozbiórki obiektu położonego przy ul. Mosbacha 9 - została wydana decyzja pozwolenia na rozbiórkę (ZADANIE nr II); f) złożenie do WAiB wniosku Z 14 - zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych, z uzyskaniem zgody w postaci zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadkach, w których nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę; g) przygotowanie i złożenie Zamawiającemu dokumentów (wymaganych przez PINB) do zgłoszenia rozbiórki obiektów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia; h) zawiadomienie dostawców mediów o zamiarze przystąpienia do rozbiórki i uzyskania potwierdzenia odcięcia przyłączy, w tym ewentualne dokonanie uzgodnień co do sposobu likwidacji i zabezpieczenia przyłączy oraz sposobu odcięcia mediów; i) wykonanie robót budowlanych, w tym rozbiórki obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce, zgodnie z dokumentacją związaną z rozbiórką, Programem Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Rozbiórkowych; j) wywóz gruzu i innych materiałów z rozbiórki, z uwzględnieniem opłaty za składowanie i utylizację posegregowanego materiału; k) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej oraz zgłoszenie likwidacji obiektu w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ZADANIE nr I - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), ZADANIE nr II - 400 zł (słownie: czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzk.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach