Przetargi.pl
Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT dokonywanych przez Gminę Ziębice.

Gmina Ziębice ogłasza przetarg

 • Adres: 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8163870 , fax. 074 8191212
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ziębice
  ul. Przemysłowa 10 10
  57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8163870, fax. 074 8191212
  REGON: 89071847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT dokonywanych przez Gminę Ziębice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi doradztwa prawnego i podatkowego polegające na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczącej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Ziębice oraz usługi polegające na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego. Przedmiot zamówienia obejmuje zdarzenia i transakcje Zamawiającego, które: 1) miały miejsce w przeszłości, 2) są dokonywane obecnie do końca 2013 r. włącznie, Wszelka dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę będzie przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres email skarbnik@ziebice.pl Wykonawca jest zobowiązany udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem niniejszej umowy Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. OPRACOWANIE RAPORTU 1) Opracowanie raportu: a) Przegląd podstawowych obszarów działalności Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) które mogą przyczynić się do optymalizacji rozliczeń podatku VAT przez Zamawiającego, b) Opracowanie, po zakończeniu przeglądu wstępnego, raportu zawierającego ocenę istniejącego stanu rozliczeń VAT oraz rekomendacje wykonawcy w przedmiocie odzyskania podatku VAT. 2) Raport winien być wykonany w formie pisemnej i elektronicznej i zawierać: a) prezentację możliwych obszarów odzyskania nadpłat podatku VAT dokonanych przez Zamawiającego, b) wstępne oszacowanie możliwej do odzyskania przez Zamawiającego kwoty podatku VAT, c) oszacowanie prawdopodobieństwa skutecznego odzyskania nadpłat podatku VAT w poszczególnych obszarach (zadaniach), d) oszacowanie, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym Wykonawcy, poziomu ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych rozwiązań optymalizacyjnych, e) rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do skutecznego odzyskiwania podatku VAT, w tym propozycje zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów Zamawiającego, f) rekomendacje oraz wskazanie praktycznych działań zmierzających do zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe zaprezentowanych i wdrożonych rozwiązań optymalizacyjnych. 3) Raport zostanie opracowany w terminie 45 dni roboczych od przedłożenia Wykonawcy dokumentów, o których mowa w § 2 wzoru umowy. W razie przedstawienia przez Zamawiającego uwag do Raportu, Wykonawca skoryguje raport w ciągu 20 dni roboczych od ich przedstawienia. 4) Wykonawca dokona uzupełnienia Raportu jeżeli zidentyfikuje kolejne możliwości optymalizacji rozliczeń podatku VAT za okres o którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy. 5) Odbiór Raportu (wersja pisemna) nastąpi w formie Protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. Wersja elektroniczna zostanie dostarczona na skrzynkę e-mail Skarbnika Gminy Ziębice. 6) Po zapoznaniu się z Raportem Zamawiający podejmie decyzję o : a) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy zawartych w Raporcie i zleceniu dochodzenia roszczeń w pełnym zakresie, b) akceptacji wybranych rekomendacji Wykonawcy zawartych w Raporcie i zleceniu dochodzenia wybranych roszczeń, c) zawieszeniu dochodzenia roszczeń na czas określony lub rezygnacji z ich dochodzenia. 2.2. ODZYSKIWANIE PODATKU VAT: 1) W ramach realizacji II-go etapu Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: a) przygotowania korekt za przeszłe okresy rozliczeniowe podatku VAT oraz współudziału w przygotowaniu bieżących rozliczeń podatku VAT, b) przygotowania wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, c) reprezentowania na podstawie udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa, w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego lub postępowaniu o stwierdzeniu nadpłaty przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, d) reprezentowania Zamawiającego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w celu obrony stanowiska Zamawiającego bezpośrednio wynikającego ze złożonych korekt deklaracji podatku VAT oraz związanych z wdrożeniem rekomendacji Wykonawcy. 2) Wykonawca sporządzi wnioski o wszczęcie stosownych postępowań w terminie umożliwiającym ich złożenie nie później niż w ciągu 12 miesięcy od otrzymania ostatecznej wersji Raportu. 3. Kompleksowy przegląd podatkowy podatku VAT Wykonawca będzie wykonywał w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy uzgodnionych z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792210009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ziebice.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach