Przetargi.pl
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. Strzegom

Gmina Strzegom ogłasza przetarg

 • Adres: 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (074) 856-05-99 , fax. (074 ) 856-05-16
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzegom
  ul. Rynek 38 38
  58-150 Strzegom, woj. dolnośląskie
  tel. (074) 856-05-99, fax. (074 ) 856-05-16
  REGON: 89071837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. Strzegom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. Strzegom . Gmina wykonuje zadanie na podstawie podpisanego z Województwem Dolnośląskim porozumienia w dniu 03.06.2013r. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - wydzielenie chodnika, poprzez wbudowanie krawężnika, - utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie kostki betonowej na odcinku określonym w projekcie budowlanym, - wykonanie nawierzchni chodnika z płyt granitowych oraz kostki granitowej na odcinku określonym w projekcie budowlanym, - odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót budowlanych. 2. Zestawienie podstawowych ilości robót: - chodniki : 88,42m2, - obrzeża: 44,50mb, - krawężnik: 88,42m2, - zatoka 114,00m2 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, w Decyzji Nr I-D-198/12 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2012r. znak IF-AB.7840.164.2012.WWI., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. W celu dokładnego skalkulowania ceny ofertowej wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 4. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: a) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, c) doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie odpadów i gruzu na składowisku odpadów komunalnych, d) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót , e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, f) demontaż obiektów tymczasowych, g) oznakowanie pionowe i poziome w trakcie realizacji i po zakończeniu robót budowlanych, h) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 6. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. 7. Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane wyroby budowlane i urządzenia, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady minimum na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, za wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Wówczas okres gwarancji liczony będzie według gwarancji producenta. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 8. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 9. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania i wykończenia podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem. 10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto (§5 ust. 5-8 wzoru umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2400,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzegom.pl (pod ogłoszeniem)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach