Przetargi.pl
Remont pomieszczeń budynku nr 18 2987 w m. Żagań parter, I piętro- sztab ŻW.

Jednostka Wojskowa Nr 5350 ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 62 79 , fax. 75 735 62 19
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 5350
  ul. Sztabowa 1 1
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 62 79, fax. 75 735 62 19
  REGON: 02150908400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.43wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń budynku nr 18 2987 w m. Żagań parter, I piętro- sztab ŻW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BRANŻA BUDOWLANA -rozebranie wykładziny ściennej z płytek - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -uzupełnienie tynków -uzupełnienie tynku po zamurowaniu - naprawa posadzek z deszczułek -zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian -zeskrobanie i zmycie starej z sufitu -gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie ścian-1x przed szpachlowaniem 1xprzed malowaniem -gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie sufitów1x przed szpachlowaniem 1xprzed malowaniem -dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów -dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej - dwukrotne malowanie rur wodociągowych - jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych -licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej-do wysokości 2,10m -warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko- -izolacje przeciwwilgociowa -folia cienka -warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko z zachowaniem spadków do kratek ściekowych -posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną. - posadzki z paneli podłogowych klasy AC IV w kolorze dąb ROBOTY ELEKTRYCZNE -oprawy oświetleniowe hermetyczne zawieszane IP 65 2X36 W -oprawy oświetleniowe sufitowe przykręcane IP 20 2*36 W -oprawy oświetleniowe sufitowe przykręcane IP 20 1*58 W w korytarzu -układanie przewodów instalacji oświetleniowej YDYp 3x 1,5mm? na napięcie 450/750V - demontaż i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - montaż gniazd hermetycznych w WC ROBOTY SANITARNE -demontaż baterii umywalkowej -demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm- -demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka- -demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową- -wykucie bruzd poziomych pod doprowadzenie ciepłej i zimnej wody do urządzeń sanitarnych -wykonanie rurociągu miedzianego wraz z podejściami do doprowadzenie ciepłej wody do umywalki i kabiny prysznicowej oraz zimnej wody do zlewozmywaka i toalety -próba szczelności instalacji wodociągowych -zamurowanie bruzd -wymiana wpusty ściekowego -montaż umywalki pojedyncze porcelanowe -baterie umywalkowe stojące -kabiny natryskowe do kąpieli, -montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany kompakt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.43wog.wp.mil.pl i www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach