Przetargi.pl
Dostawa błon rentgenowskich i odczynników fotochemicznych dla potrzeb pracowni RTG

Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 34/38
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7731563 , fax. 71 3676618
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe
  ul. Ziębicka 34/38 34/38
  50-507 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7731563, fax. 71 3676618
  REGON: 93220714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-ratunkowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa błon rentgenowskich i odczynników fotochemicznych dla potrzeb pracowni RTG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa błon rentgenowskich i odczynników fotochemicznych dla potrzeb pracowni RTG w ilości oraz z parametrami podanymi poniżej: Błona rentgenowska 13/18, 1 op./100 szt. 100 op.; Błona rentgenowska 18/24, 1 op./100 szt. 250 op.; Błona rentgenowska 24/30, 1 op./100 szt. 450 op.; Błona rentgenowska 20/40, 1 op./100 szt. 40 op.; Błona rentgenowska 30/40, 1 op./100 szt. 70 op.; Błona rentgenowska 35,6/43,2, 1 op./100 szt. 60 op.; Wywoływacz 2 x 20l. r. roboczego, 1 op. / 40 l 100 op.; Utrwalacz 2 x 25 l r. roboczego, 1 op. / 50 l 90 op.; Preparat antyalgowy, 1 op./ 10 tabletek 10 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pogotowie-wroclaw.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach