Przetargi.pl
Dostawa filmów i odczynników do zdjęć RTG

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8401715 , fax. 076 8401716
 • Data zamieszczenia: 2010-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie
  ul. Gen. Józefa Bema 5-6 5-6
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8401715, fax. 076 8401716
  REGON: 00030873200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozlubin.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa filmów i odczynników do zdjęć RTG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publiczniego jest dostawa filmów i odczynników do zdjęć RTG . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia waduim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zozlubin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach