Przetargi.pl
DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW DO ICH OBRÓBKI I INNYCH MATERIAŁÓW DO PRACOWNI RTG W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2013-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA BŁON RTG, ODCZYNNIKÓW DO ICH OBRÓBKI I INNYCH MATERIAŁÓW DO PRACOWNI RTG W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa błon RTG, odczynników do ich obróbki i innych materiałów do pracowni RTG w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Szczegółowe zestawienie asortymentowe i szacunkowe ilości określono w poniższej tabeli. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: - Oferowany asortyment musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107 poz.679 z późn. zm.). Dla wyrobów nie objętych wymienioną ustawą, wymaga się dopuszczenia do obrotu w krajach Unii Europejskiej - certyfikat CE. Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na materiały objęte zamówieniem na okres 12 miesięcy. Ilości te (podane w załączniku) stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość asortymentu zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Miejscem dostawy jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. J. Korczaka 1, Pawilon II, Apteka Zakładowa - parter. Zamawiający będzie składał zamówienia, w miarę potrzeb, telefonicznie lub faksem. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni od złożenia zamówienia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczony asortyment musi posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję, licząc od daty jego otrzymania przez Zamawiającego. W przypadku wykrycia wad zamówionego asortymentu lub jego niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji. 1 Błona RTG 18 x 24 cm arkusz 800 2 Błona RTG 18 x 43 cm arkusz 1.500 3 Błona RTG 24 x 30 cm arkusz 4.000 4 Błona RTG 30 x 40 cm arkusz 1.500 5 Błona RTG 35 x 35 cm arkusz 2.000 6 Błona RTG 35 x 43 cm arkusz 4.000 7 Błona RTG 30 x 90 cm (1 op. = 25 szt.) opak. 7 8 Środek myjąco-dezynfekujący typu Tank Cleaner (na 20 l) opak. 2 9 Utrwalacz RTG 2 x 25 l do obróbki maszynowej opak. 12 10 Wywoływacz RTG 2 x 20 l do obróbki maszynowej opak. 25 11 Środek zwalczający algi typu Algenex (tabletki) szt. 20 12 Płyn antystatyczny do mycia folii - 1 l szt. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcr.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach