Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych i tk oraz tuszy i tonerów, dzierżawy aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, podłoży do hodowli oraz dostawy ultrasonografudla potrzeb SP ZOZ Kłodzko.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
  ul. Szpitalna 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych i tk oraz tuszy i tonerów, dzierżawy aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, podłoży do hodowli oraz dostawy ultrasonografudla potrzeb SP ZOZ Kłodzko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko : Zadanie 1 - Błony mammograficzne i tk, wywoływacz, utrwalacz, starter i koperty papierowe do zdjęć (CPV: 32.35.41.10-3, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3). Zadanie 2 - Tusze i tonery (CPV: CPV 22.60.00.00-6, 30.12.51.10- 5). Zadanie 3 - Dzierżawa aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, podłoża do hodowli (CPV: 38.00.00.00-5, 33.69.65.00-0) Zadanie 4 - Ultrasonograf (CPV:33.11.22.00-0)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323541103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - - wadium w wysokości - 2.940 zł Zadanie 2 - - wadium w wysokości - 1.645 zł Zadanie 3 - - wadium w wysokości - 8.625 zł Zadanie 4 - - wadium w wysokości - 2.250 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach