Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2013 ROKU W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA MAŁA

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin 1, Księginice 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8408174 , fax. 076 8408174
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
  Księginice 14 14
  59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8408174, fax. 076 8408174
  REGON: 02051616500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy powołany przez Gminę Lubin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W 2013 ROKU W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA MAŁA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych w ramach prowadzonych inwestycji gminnych przy budowie sieci wodociągowych w miejscowości Raszowa Mała, realizowanych przez GZUKiM w Księginicach. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Księginicach 14. Wykonawca bezwzględnie odpowiada za rozładunek. Materiały będą dostarczone i rozładowane przez Wykonawcę (np. za pomocą HDS). Dostawy materiałów będą się odbywać w dni robocze od godziny 7.00 do 14.00. Minimum na sześć godzin bądź 1 dzień przed przyjazdem Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie poinformować Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie rezygnację z zakupu części przedmiotu zamówienia, w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania Zamawiającego lub ograniczeniu środków finansowych na ich zakup.Dostawy będą każdorazowo zlecane w pisemnych zleceniach lub telefonicznie za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego z określeniem terminu i miejsca dostawy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonych materiałów. Dostarczone materiały powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz powinny odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, posiadać dokumenty odpowiadające przepisom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami). Wykonawca będzie zobowiązany wystawić fakturę za dostarczone materiały zgodnie z zapotrzebowaniem, odrębną dla poszczególnych zadań a także w rozbiciu na materiały dla wody i kanalizacji. Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/index.php?idmp=77&r=r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach