Przetargi.pl
Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice, Lubków 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 738 93 43 , fax. 75 731 00 50
 • Data zamieszczenia: 2015-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
  Lubków 63 63
  59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 738 93 43, fax. 75 731 00 50
  REGON: 02210432000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów hydraulicznych wodociągowych i kanalizacyjnych na zadanie inwestycyjne do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.) Dostawa materiałów wodociągowych Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) (8 otw.) 2 szt. 2. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (L: 1300 - 1800mm) 2 szt. 3. Uszczelka płaska 80 8 szt. 4. Uszczelka płaska 100 4 szt. 5. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 96 szt. 6. Nakrętka M16 oc. 96 szt. 7. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) 2 szt. 8. Hydrant ppoż n-z DN 80 PN 10 L - 2150 (8 otw.) 2 szt. 9. Zasuwa kołnierzowa Dn 100 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) (8 otw.) 2 szt. 10. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 100 (L: 1300 - 1800mm) 2 szt. 11. Skrzynka do zasuw W 80 mała 4 szt. 12. Króciec FF DN 80 L-1,0 m (8 otw.) 2 szt. 13. Trójnik boso-koł. 200-100 (8 otw.) 1 szt. 14. Trójnik boso-koł. 100-100 (8 otw.) 1 szt. 15. Nasuwka ciś. PVC fi 110 (z uszczelką) 3 szt. 16. Nasuwka ciś. PVC fi 225 (z uszczelką) 2 szt. 17. Trójnik PE DN 110 elektrooporowy 1 szt. 18. Mufa PE 110 PN 10 SDR17 elektrooporowa 2 szt. 19. Mufa PE 90 PN 10 SDR17 elektrooporowa 2 szt. 20. Redukcja PE 110-90 elektrooporowa PN 10 SDR 17 2 szt. 21. Rura do wody pitnej PE fi 110x6,6 PN 10 SDR 17 L-12,0 m 336 (28) m (szt.) 22. Rura do wody pitnej PE fi 110x6,6 PN 10 SDR 17 L-6,0 m 6 (1) m (szt.) 23. Kolano PE fi 110-90stopni PN 10 elektrooporowa 4 szt. 24. Tuleja kołnierzowa PE DN 110 PN 10 SDR17 elektrooporowa 2 szt. 25. Tuleja kołnierzowa PE DN 90 PN 10 SDR17 elektrooporowa 2 szt. 26. Kołnierz DN 100 (8 otw.) 2 szt. 27. Kołnierz DN 80 (8 otw.) 2 szt. 28. Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) 330 m Dostawa materiałów kanalizacyjnych Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U fi 200x5,9 kielichowa lita, SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 300 (50) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - zbiorcza 7 szt. 3. Zaślepka (korek) do kinety PVC fi 200 15 szt. 4. Rura karbowana fi315 L - 1,0 m 1 szt. 5. Rura karbowana fi315 L - 1,3 m 3 szt. 6. Rura karbowana fi315 L - 1,8 m 1 szt. 7. Rura karbowana fi315 L - 2,2 m 2 szt. 8. Uszczelka do rury karbowanej ? 315 14 szt. 9. Kolano kan. PVC fi 200-45stopni z uszczelką 2 szt. 10. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 7 szt. 11. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) 7 szt. 12. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 2 szt. Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania atestów, aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów. Dowóz dostawy gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach