Przetargi.pl
Dostawa materiałów hydraulicznych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice, Lubków 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 738 93 43 , fax. 75 731 00 50
 • Data zamieszczenia: 2015-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
  Lubków 63 63
  59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 738 93 43, fax. 75 731 00 50
  REGON: 02210432000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów hydraulicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.) Dostawa materiałów wodociągowych Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość j.m. 1. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) (8 otw.) 4 szt. 2. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (L: 1300 - 1800mm) 4 szt. 3. Uszczelka płaska 80 17 szt. 4. Uszczelka płaska 100 2 szt. 5. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 42 szt. 6. Nakrętka M16 oc. 42 szt. 7. Trójnik kielichowy PVC ANP DN 110/80 PN 10 z uszczelkami 3 szt. 8. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) 4 szt. 9. Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 (8 otw.) 4 szt. 10. Zasuwa kołnierzowa Dn 100 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) (8 otw.) 1 szt. 11. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 100 (L: 1300 - 1800mm) 1 szt. 12. Skrzynka do zasuw -W- 80 mała 5 szt. 13. Króciec FW dn 100 (8 otw.) 1 szt. 14. Redukcja koł. FFR 100-80 (8 otw.) 1 szt. 15. Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC fi 110x4,2 PN 10 L- 6,0 m 462 (77) m (szt.) 16. Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g 2 szt. Dostawa materiałów kanalizacyjnych Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U fi 200x5,9 kielichowa lita, SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 528 (88) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - zbiorcza 11 szt. 3. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - przelotowa 2 szt. 4. Zaślepka (korek) do kinety PVC fi 200 21 szt. 5. Rura karbowana fi315 L - 1,0 m 1 szt. 6. Rura karbowana fi315 L - 1,3 m 1 szt. 7. Rura karbowana fi315 L - 1,5 m 4 szt. 8. Rura karbowana fi315 L - 1,8 m 4 szt. 9. Rura karbowana fi315 L - 1,9 m 2 szt. 10. Rura karbowana fi315 L - 2,0 m 1 szt. 11. Uszczelka do rury karbowanej fi 315 26 szt. 12. Kolano kan. PVC fi 200-45 stopni z uszczelką 1 szt. 13. Kolano kan. PVC fi 200-30 stopni z uszczelką 2 szt. 14. Kolano kan. PVC fi 200-15 stopni z uszczelką 2 szt. 15. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 13 szt. 16. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) 13 szt. 17. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 2 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach