Przetargi.pl
Dostawa materiałów hydraulicznych na modernizację sieci wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice, Lubków 63
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 738 93 43 , fax. 75 731 00 50
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
  Lubków 63 63
  59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie
  tel. 75 738 93 43, fax. 75 731 00 50
  REGON: 02210432000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk.lubkow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów hydraulicznych na modernizację sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.) następujących materiałów hydraulicznych na modernizację sieci wodociągowej: Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość j.m. 1. Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV,PE) sfero PN 10-16 DN 90-32 PCV-PE sfero 12 szt. 2. Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV,PE) sfero PN 10-16 DN 110-32 PVC-PE sfero 12 szt. 3. Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV.PE) sfero PN 10-16 DN 160-32 PVC-PE sfero 8 szt. 4. Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną NZ (PCV,PE) sfero PN 10-16 DN 225-32 PVC-PE sfero 1 szt. 5. Złącze PE proste z gwintem zewnętrznym 32x1 ? GZ 33 szt. 6. Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 (L;1300-1800) 33 szt. Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania atestów, aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów. Wykonawca dostarczy ww. materiały własnym transportem i na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgk.lubkow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach