Przetargi.pl
Remont dachu budynku leśniczówki w miejscowości Lutomia Górna 1

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Sikorskiego 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8522333, 8522493 , fax. 074 6404390
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świdnica
  ul. Sikorskiego 11 11
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8522333, 8522493, fax. 074 6404390
  REGON: 93102410300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku leśniczówki w miejscowości Lutomia Górna 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest remont dachu budynku leśniczówki w miejscowości Lutomia Górna 1. Prace obejmują: - uzupełnienie elementów murów, gzymsów poddasza, - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - impregnację elementów konstrukcyjnych dachu, - wymianę pokrycia dachu dachówkowego - montaż okien dachowych Przedmiot umowy opisany jest w projekcie technicznym i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.lasy.gov.pl; www.bip.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach