Przetargi.pl
W10/ZP/17/13

Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3204248 , fax. 71 3204202
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny
  ul. Łukasiewicza 5 5
  50-371 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3204248, fax. 71 3204202
  REGON: 00000161400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pwr.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W10/ZP/17/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przyrządu do wyznaczania krzywych odkształceń granicznych na zimno i w podwyższonej temperaturze dla zakładu Z-3 Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 422410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.pwr.wroc.pl/Lista.aspx?DN
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach