Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu i 5 klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 27A-E

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl / https://amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu i 5 klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 27A-E
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu i 5 klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 27A-E 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część nr 1 zamówienia – Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 27 A-E Część nr 2 zamówienia – Remont 5 klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do budynku mieszkalnego w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 27 A-E. 3. Ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części zamówienia 4. W ramach realizacji zadania remontowego przewiduje się wykonanie w szczególności poniższych robót: CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA 1) Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych, 2) Przełożenie gąsiorów kalenicowych i dachówki ceramicznej na sucho, z wymianą uszkodzonych, 3) Przełożenie łacenia dachu (łaty, kontrłaty drewniane) z wymianą uszkodzonych, 4) Naprawa istniejącego opierzenia blacharskiego, 5) Wymiana folii wstępnego krycia, membraną/folią wysokoparoprzepuszczalną, 6) Przełożenie, wzmocnienia, mocowania lub naprawy ław kominiarskich i stopni kominiarskich, 7) Wymiana rynien dachowych na budynku mieszkalnym, 8) Przełożenia i naprawy uszkodzonych elementów instalacji odgromowej budynku. 9) Wykonanie czynności udrożnienia pionów wentylacyjnych w trzonach kominowych, 10) Montaż zabezpieczenia podcieni okapowych na dachu przed gniazdowaniem ptaków, 11) Oczyszczenie i przemalowanie docieplonych ścian lukarn na dachu, zewnętrzną farbą elewacyjną, 12) Oczyszczenie części dachu papowego z nieczystości, z miejsc siedziskowych gołębi, 13) Wykonanie dodatkowych wewnętrznych wzmocnień zabezpieczających krokwie i płatwie. 14) Naprawa z bejcowaniem drewnianych widocznych elementów połaci dachowej. 15) Roboty porządkowe części poddasza nieużytkowego, na 5-ciu klatkach. 16) Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ oznaczonych jako część nr 1 zamówienia. Kod CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów, 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261320-3 Kładzenie rynien 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA 1) prace zabezpieczające w zakresie bhp, w obszarze oddziaływania robót remontowo-budowlanych, 2) prace czyszczące istniejących okładzin klatek budynku, 3) wzmocnienie i usunięcie pęknięć ścian wiatrołapów, 4) wymiana dzielonych i oszklonych zużytych technicznie drzwi zewnętrznych wejściowych pcv do wiatrołapu budynku i klatki schodowej budynku, 5) wymiana zużytych technicznie pełnych drzwi wejściowych do zejścia do piwnicy i na poddasze nieużytkowe, 6) wykonanie okładzin ściennych wiatrołapu i części przedsionka klatek schodowych przy wejściu do klatki schodowej, przy zejściu do piwnicy, 7) robót posadzkarskich, z wymiana okładzin posadzkowych w wiatrołapach budynku, 8) wykonanie robót szpachlarsko-malarskich z przygotowaniem podłoży ścian i sufitów, 9) wykonanie robót malarskich z przemalowaniem ścian lamperii klatki schodowej i balustrad schodowych farbami olejnymi, 10) wymiana pochwytu z pcv, na górnej części balustrady schodowej, 11) roboty malarskie z przemalowaniem górnych części ścian nad lamperią oraz sufitów biegów schodowych i spoczników farbami emulsyjnymi, 12) montaż pionowych narożnych odbojnic-zabezpieczeń krawędzi otworów drzwiowych,, 13) Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu rękojmi i minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ oznaczonych jako część nr 2 zamówienia. Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45421130-4 Instalowanie okien i drzwi 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z wypełnionym Formularzem oferty, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zobowiązany jest złożyć: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4a,4b do SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. • Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. • Pisemne zobowiązanie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). • Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. • Sporządzony na podstawie przedmiarów robót (stanowiących załącznik nr 1b do SIWZ) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej dla odpowiedniej część zamówienia i zawierający wycenę wszystkich pozycji przedmiarowych. UWAGA!!! Kosztorys ofertowy jest dokumentem niezbędnym do rozliczeń przedmiotu umowy. Jego niezłożenie będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.amw.com.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach