Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego

Gmina Otyń ogłasza przetarg

 • Adres: 67-106 Otyń, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 350 58 16 , fax. 068 350 58 16
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otyń
  Rynek 1
  67-106 Otyń, woj. lubuskie
  tel. 068 350 58 16, fax. 068 350 58 16
  REGON: 97077035600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.otyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego” jest przebudowa drogi gminnej nr 004037F (kl. „D”) w Zakęciu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1050F (relacji Świdnica – Jeleniów – Książ Śląski – Ługi – Otyń) do skrzyżowania z liniami kolejowymi nr 273 relacji Wrocław – Szczecin w związku z budową chodnika przy jezdni wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej) i oświetlenia ulicy. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w gminie Otyń, Powiatu Nowosolskiego w Województwie Lubuskim. 2. Zakres inwestycji obejmuje: a) roboty branży drogowej: - przebudowę jezdni drogi gminnej wraz z budową chodnika przy jezdni, - przebudowa skrzyżowania z DP1050F, - przebudowę/budowę miejsc dostępu do drogi publicznej (zjazdów), - budowę odwodnienia ulicy (wpustów ulicznych), b) roboty branży sanitarnej: - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ścieków deszczowych, c) roboty branży elektrycznej: - budowa oświetlenia ulicy, - budowa linii zasilającej przepompownię ścieków deszczowych, - niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów, - zabezpieczenie rurami osłonowymi i niezbędną przebudowę sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (np. linii energetycznej lub telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, itp.) w niezbędnym zakresie określonym w warunkach technicznych wydanych przez właściwych Właścicieli (zarządców) sieci. d) rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu, 3. DANE TECHNICZNE Parametry techniczne: Droga gminna nr 004037F: - klasa drogi: D - istn. szerokość jezdni drogi: 4,50-6,00 m - istn. nawierzchnia jezdni: bitumiczna - istn. pobocza gruntowe: 1,00 – 3,00 m - prędkość projektowa: Vp = 30 km/h - kategoria ruchu: KR2 - obciążenie: 115 kN/oś - długość trasy: ok. 851 m - szerokość jezdni bitumicznej: min. istn. 2x2,25 m = 4,50 m - szerokość jednostronnego chodnika: min. 1,50 m - szerokość jednostronnego pobocza: 0,75 m - szerokość zjazdów: min. 3,00 m - proj. nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiat tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 66 9674 0006 0000 0000 0680 0013 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli z dopiskiem „wadium w postępowaniu przetargowym, znak sprawy: SZP.271.6.2019”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył: a) oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach