Przetargi.pl
remont piętnastu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie WAM OReg w Olsztynie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5421564 , fax. 089 5421575
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn
  ul. Kasprowicza 1 1
  10-219 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5421564, fax. 089 5421575
  REGON: 01126394600978
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont piętnastu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie WAM OReg w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na piętnaście części: 1) Zadanie nr 1: Braniewo, ul. Stefczyka 21 m. 4, 2) Zadanie nr 2: Braniewo, ul. Grota Roweckiego 38 m. 7, 3) Zadanie nr 3: Braniewo, ul. Grota Roweckiego 33 m. 1, 4) Zadanie nr 4: Braniewo, ul. Kościuszki 20 m. 5, 5) Zadanie nr 5: Elbląg, ul. Lotnicza 23 m. 30, 6) Zadanie nr 6: Elbląg, ul. Piłsudskiego 11D m. 9 7) Zadanie nr 7: Elbląg, ul. Piechoty 19 m. 8, 8) Zadanie nr 8: Elbląg, ul. Piechoty 19 m. 4, 9) Zadanie nr 9: Białystok, ul. Kawaleryjska 70/59 m. 3, 10) Zadanie nr 10: Białystok, ul. Kawaleryjska 70/59 m. 8, 11) Zadanie nr 11: Orzysz, ul. Wojska Polskiego 72 m. 16, 12) Zadanie nr 12: Ełk, ul. Matejki 6 m. 2, 13) Zadanie nr 13: Ełk, ul. Wojska Polskiego 8 m. 36, 14) Zadanie nr 14: Mrągowo, ul. Piaskowa 8C m. 19, 15) Zadanie nr 15: Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 4A m. 15. 3. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarach robót, dla każdego lokalu oddzielnie. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 5. Zakres remontów lokali mieszkalnych składa się z elementów robót wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości oraz usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych przez pracowników. 7. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do patentu, znaku towarowego lub pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy przedmiarów robót i pozostałych dokumentów załączonych do SIWZ oraz rzetelnej oceny informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich robót i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach