Przetargi.pl
wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych oraz legalizacji wag z podziałem na 16 zadań w Powiatowym Szpitalu w Powiatowym Szpitalu w Iławie nr sprawy 2/2014

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6449601 , fax. 89 6492425
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 3 3
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6449601, fax. 89 6492425
  REGON: 51087919600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.ilawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych oraz legalizacji wag z podziałem na 16 zadań w Powiatowym Szpitalu w Powiatowym Szpitalu w Iławie nr sprawy 2/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów, konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów, konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania oraz legalizacji wag przez okres 36 miesięcy w Powiatowym Szpitalu w Iławie 2/2014 2.W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności: 2.1.Dla zadania od nr 1 do nr 15 przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia w/w urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: a)utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem, b)konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego, c)przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, d)prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania. 2.2. Dla zadania nr 16 przedmiot zamówienia obejmuje: a)czyszczenie i regulacja wag b)Sprawdzanie wagi pod obciążeniem i przygotowanie do legalizacji c)legalizacja wag przez Obwodowy Urząd Miar (w szczególności dostarczenie i odbiór wag z Urzędu, koszt legalizacji wagi w Urzędzie wliczony w cenę oferty) 2.3.Czynności przeglądowo-konserwujące obejmują w szczególności: a)wymianę materiałów eksploatacyjnych, b)sprawdzenie prawidłowości działania, c)sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, d)sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, e)ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, f)legalizację. 3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie usługi przeglądów i konserwacji n/w urządzeń medycznych: Zadanie 1 Przeglądy techniczne pracowni endoskopowej I Poz. Producent Urządzenie ilość sztuk sprzętu 1 Olympus Procesor video Evis Exera II CV-165 1 2 Olympus Źródło światła Evis Exera II CLE-165 1 3 Olympus Pompa OFP 1 4 Olympus Monitor LCD 19 OEV 191 1 5 Olympus Wózek endoskopowy 1 6 Olympus Kolonoskop 1 7 Olympus Gastroskop 1 8 Olympus Gastroskop 1 Zadanie nr 2 Przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopowej II Poz. Producent Urządzenie ilość sztuk sprzętu 1 Pentax Zasilacz PENTAX EB 1 2 Pentax Duodenoskop 1 Zadanie nr 3 Przeglądy techniczne sprzętu Pracowni Endoskopowej III Poz. Producent Urządzenie ilość sztuk sprzętu 1 Precoptic Źródło światła z pompą PRECOPTIC BOC 1 2 Ultron Myjka ultradźwiękowa ULTRON U-509 1 3 Precoptic Rektoskop PRECOPTIC I 42/46 2 Zadanie nr 4 Przeglądy techniczne pomp próżniowych Poz. Producent Urządzenie ilość sztuk sprzętu 1 Busch Pompa próżniowa 2 Zadanie nr 5 Przegląd techniczny respiratora Lp. Producent Urządzenie Ilość sztuk sprzętu 1. Smiths Respirator RescuPac 2DM 2 Zadanie nr 6 Przegląd techniczny myjni automatycznej Lp Producent Urządzenie Ilość sztuk sprzętu 1. Olympus Myjnia automatyczna OLYMPUS ETD 3 BASIC PAA 1 Zadanie nr 7 Przegląd techniczny analizatora Lp. Producent Urządzenie Ilość sztuk sprzętu 1 Compensa Polska Sp. z o.o. Analizator parametrów krytycznych Gem Premier 3000 1 Zadanie nr 8 Przegląd techniczny pomp infuzyjnych Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 Cordinal Health Pompa infuzyjna Alaris GH /800297G0G 1 2. ASCOR Pompa infuzyjna AP 12 15 3.ASCOR Pompa infuzyjna AP22 6 4. ASCOR Pompa Perlastyczna AP 31 P 2 5.ASCOR Pompa infuzyjna SEP 21S 2 6.ASCOR Pompa infuzyjna S EP 11S 4 7, ASCOR Pompa infuzyjna AP23 3 Zadanie nr 9 Przeglądy elektrokardiografów Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 Aspel Ascard B5 1 2. Aspel Ascard 3 1 3. Aspel AsCARD Mr. SILVER 3 4. Medical System Mac 1200 2 5. Schiller Cardiovit AT-1 3 Zadanie nr 10. Przeglądy techniczne defibrylatorów Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 MRL MRL Lite ze stymulatorem PIC 1 2. PHILIPS HEARTSTART MRx M 1 3.Medtronic Life Pack 20 1 4.PHILIPS M4735A 1 5.Emtel Combi II/P Defi-card 116 2 6.Schiller + Monitor Defi-card 3002 1 7. Medtronic Monitor LIFEPAK 12 3 8. Medtronic Monitor Lifepak 12 (miejsce stacjonowania zespołu wyjazdowego Lubawa) 1 9. PARAMEDICA ACLS/P/AC 2 10. AX MediTec Cardio-Aid CA 100 1 11. AED Zoll M-SERIES 1 12. BPL Biphasic 1 Zadanie nr 11. Przegląd kardiomonitorów Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 Philips Kardiomonitor C3 / 2004 1 2. Agilent Kardiomonitor M 3046 1 3. GE Medical Kardiomonitor Dash 400 1 4. EMTEL Kardiomonitor FX-862 1 5. S&W Biazet Kardiomonitor Diascop -2 2 Zadanie nr 12. Przegląd techniczny respiratora i kardiomonitora Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 Fisher& Paykel Respirator CEPAP MR 4101 2. DATEX OHMEDA KARDIOMONITOR DATEX-OHMEDA1 Zadanie nr 13. Przeglądy techniczne sprzętu do rehabilitacji Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 EIE OTWOCK MAGNETRONIK MF12 1 2. EIE OTWOCK MULTITRONIC MT-3 1 3.TUR STIMUTUR 601 1 4.METRUM CRYOFLEXCRYO-TELEPHANT 1 5.ASTAR ABRLASER POLARIS 2 1 6.BTL-POLSKABTL 16 PLUS 1 7.BTL-POLSKA BTL-4000 Topline / BTL-4625 18. BTL-POLSKA BTL-5000 / BTL5820 LM 1 9. Famed Stymat s-3000 1 10. Mettler Electronic Sonicator plus 1 11. Mettler Electronic Sonicator 740 1 12. EiE Otwock Diatronic DT-10B 5 13. Ridan Sanomatic sx-2 1 14. Astar ABR Magner-plus 1 15. EiE Otwock Magnetronic mf-10 1 16. EiE Otwock Interdynamic ID-8c 1 17. Accuro Terapus infra 1 18. Astar ABR Lumine IP20 1 19. Astar ABR Lumine ver 2.0 1 20. Cryoflex Cryoflex Cayo-t 1 21. Accuro Terapus 2.2 1 22. Accuro Terapus 2 1 23. Marp Electronic Madyn d61 1 24. Jelosil Srl Sanisol BS 1 Zad. 14 Przeglądy techniczne diatermii. Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 EMED DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ES 300 2 2. ERBE DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ICC 300 1 Zad. 15 Przegląd techniczny aparatu do dializ Lp Producent Nazwa sprzętu medycznego Model/typ Ilość sztuk sprzętu. 1 GAMBRO APARAT DO DIALIZ PRISMAFLEX S/N PA 4543 1 Zad 16. Legalizacja wag. Poz. Producent Urządzenie ilość sztuk sprzętu 1 RADWAG Waga elektr. Niemowlęca WPT 15D 1 2 Lublin Waga lekarska WL150 1 3 Lublin Waga lekarska LFW 3 4 Lublin Waga lekarska WL50 1 5 RADWAG Waga elektroniczna WPT60 1 6 Seca Germany Waga z wyposażeniem Seca 220 1 7 TANITA Waga niemowlęca TANITA 2 8 RADWAG Waga niemowlęca WPT10/20D 2 9 RADWAG Waga noworodkowa WPT6/15D 1 10 RADWAG Waga elektroniczna WPT60/150 2 11 RADWAG Waga elektroniczna WPT 100/200 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.ilawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach