Przetargi.pl
Pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 47 50 , fax. 87 425 47 53
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
  ul. Warszawska 1 1
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 47 50, fax. 87 425 47 53
  REGON: 28095448400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie osób do przygotowania i konsultacji Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1) Zamówienie zostało podzielone na dwie części:  Część 1: 1 osoba z co najmniej 3 letnim stażem pracy w Bibliotece Pedagogicznej Część 2: 1 osoba z co najmniej 3 letnim stażem pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Forma zatrudnienia w/w osób: umowa zlecenie Wymiar godzin: 180 godzin w całym cyklu trwania projektu (dotyczy każdej części zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 796200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach