Przetargi.pl
Remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie

Gmina Nowy Korczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 771 003 , fax. 413 771 044
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Korczyn
  ul. Krakowska 1
  28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 771 003, fax. 413 771 044
  REGON: 29101042900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowykorczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont Organistówki położonej przy ul. Pocztowej (dz. Nr ew. 1055) w Nowym Korczynie. Zakres prac obejmuje: • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem powyżej poziomu tereny, • wykonanie elewacji, • wymianę rynien PCV na nowe, • wymianę rur spustowych OCV na nowe, • wykonanie opaski wokół budynku, • wymiana obróbek blacharskich wiatrownic szczytowych , • obłożenie ścian kominów ponad dachem blachą powlekaną, • wykonanie chodnika od str. Północnej, • malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to: WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany metoda uproszczoną. Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót, a technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze, dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót musi odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym. 2.9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach