Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych

Gmina Sandomierz ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sandomierz
  Plac Poniatowskiego 3
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 815 41 00, , fax. 15 815 41 01
  REGON: 83040992700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sandomierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi: Nazwa Jednostki :1.Urząd Miejski, 27-600 Sandomierz , Pl. Poniatowskiego; 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Koseły 3A; 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 6; 4. Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Króla Kazimierza Wielkiego, 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 9; 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Armii Krajowej, 27-600 Sandomierz, ul. Flisaków 30; 6. Szkoła Podstawowa Nr 4, im. Jarosława Iwaszkiewicza, 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39; 7. Przedszkole Samorządowe nr 1, 27-600 Sandomierz, ul. Okrzei 8 Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1, 27-600 Sandomierz, ul. Parkowa 4;9. Przedszkole Samorządowe Nr 3, 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 9;10.Przedszkole Samorządowe Nr 5, 27-600 Sandomierz ul. Portowa 28; 11. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, 27-600 Sandomierz, ul. Portowa 28; 12. Przedszkole Samorządowe Nr 6, 27-600 Sandomierz ul. Por. T. Króla 3; 13. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Por. T. Króla 3; 14. Przedszkole Samorządowe Nr 7, 27-600 Sandomierz ul. Armii Krajowej 5; 15. Świetlica Środowiskowa 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 15; 16. Placówka Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 55; 17. Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy, 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 2; 18. Centrum Usług Wspólnych, 27-600 Sandomierz ul. Cieśli 2; 19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 17A; 20. Środowiskowy Dom Samopomocy, 27-600 Sandomierz, ul. Katedralna 5. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4. Ubezpieczenie assistance. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty. Przy czym, ten sam Wykonawca na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Rozdziale II Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. - pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo powinno być przekazane wraz z ofertą w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; - projekty polis ubezpieczenia ryzyk, objętych składaną przez Wykonawcę ofertą; - ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach