Przetargi.pl
Sukcesywnie dostawy przez okres 48 miesięcy pasków testowych do glukometrów.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywnie dostawy przez okres 48 miesięcy pasków testowych do glukometrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywnie dostawy przez okres 48 miesięcy pasków testowych do glukometrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124131-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, następujących dokumentów: 1) firmowych materiałów informacyjnych /katalog w języku polskim oferowanego sprzętu na potwierdzenie wymagań Zamawiającego w zakresie walorów techniczno-użytkowych 2) oświadczenia, że oferowane produkty (przedmiot zamówienia) spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107 z dnia 17 czerwca 2010 z p. zm. i ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. 3) W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartych w załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych jak również próbek.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach