Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 942 519 , fax. 413 942 519
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  ul. Jędrzejowska 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 942 519, fax. 413 942 519
  REGON: 29994405400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych Powiatu Włoszczowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania częściowe: Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego masą bitumiczna na gorąco Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości: • remont nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco przy śr. grubości warstwy 4 cm – 2200 m2 Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana. Zadanie nr 2 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości: • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera - 250 ton Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 – 3 400,00 zł ( słownie złotych: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) Zadanie 2 - 4 000,00 zł ( słownie złotych: cztery tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach