Przetargi.pl
Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie

Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7468129, 7468277 , fax. 767 468 287
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie
  ul. Kilińskiego 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7468129, 7468277, fax. 767 468 287
  REGON: 39064753500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie. Zakres robót obejmuje m.in.: - wymiana dywanika asfaltowego – 4 200,00 m2, - regulacja włazów, wpustów i skrzynek od urządzeń podziemnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp; 2) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach