Przetargi.pl
Wykonanie usługi transportu uczniów niepełnosprawnych i opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Plac Piłsudskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 312 02 59, , fax. 71 312 02 59
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
  Plac Piłsudskiego 1
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 312 02 59, , fax. 71 312 02 59
  REGON: 93209961700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi transportu uczniów niepełnosprawnych i opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dowozu i odwiezienia do miejsca zamieszkania niepełnosprawnych dzieci na dwóch trasach – dwa zadania: a) Zadanie nr 1 – trasa nr I – dzieci z terenu Gminy Trzebnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących we Wrocławiu, ul. Kamiennogórska 8, 54-034 Wrocław oraz Szkoły dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących we Wrocławiu, ul. Dworska 8, 54 -144 Wrocław – dzieci z miejscowości: - Trzebnica - Skarszyn, Szacunkowa dzienna liczba kilometrów wynosi 180. b) Zadanie nr 2 - trasa nr II – dzieci z terenu Gminy Trzebnica do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Miliczu oraz do Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy, ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica – dzieci z miejscowości: - Trzebnica i Ujeździec Mały do Milicza, - Ujeździec Wielki do Trzebnicy w drodze powrotnej, - Trzebnica – Cerekwica – Trzebnica, - Trzebnica – Ujeździec Wielki – Milicz – Ujeździec Mały – Trzebnica, - Trzebnica – Cerekwica - Ujeździec Wielki – Trzebnica – 3 razy w tygodniu. Szacunkowa dzienna liczba kilometrów wynosi 230.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: : dla zadania I - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). dla zadania II - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). W przypadku składania oferty na oba zadania, wadium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert, o czym mowa w rozdz. XI). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy, nr rachunku 23 9591 0004 2001 0000 4499 0104 z dopiskiem na przelewie: „Wykonywanie usługi transportu uczniów niepełnosprawnych i opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach