Przetargi.pl
Remont nawierzchni jezdni ulicy Ildefonsa Gałczyńskiego (fragment) w Sosnowcu

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2960600 , fax. (032) 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2960600, fax. (032) 296 06 05
  REGON: 00051588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni jezdni ulicy Ildefonsa Gałczyńskiego (fragment) w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont nawierzchni jezdni ulicy Ildefonsa Gałczyńskiego (fragment) w Sosnowcu - wg przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakłada się wykonanie robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 1.826,88 zł. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy os
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej : 1.1. posiadają: 1.1.1.uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, 1.2. wykonali co najmniej 3 roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 1.3.dysponują lub będą dysponować: 1.3.1.co najmniej 10 robotnikami budowlanymi, 1.3.2.jedną osobą (osobami) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branżach będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 1.3.3.jedną osobą uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych, 1.3.4.jedną osobą uprawnioną do obsługi geodezyjnej budowy. 1.4.dysponują lub będą dysponować minimum po jednej sztuce niżej wymienionym potencjałem technicznym (narzędziami i urządzeniami): -frezarka do nawierzchni drogowych, -szczotka mechaniczna, -skrapiarka do bitumu, -rozkładarka mas bitumicznych, -walec statyczny samojezdny ogumiony 10t, -walec statyczny samojezdny ogumiony 15t, -samochód samowyładowczy do 12t, 1.5. posiadają środki finansowe przy składaniu oferty w wysokości: 90.000,00zł. 1.6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych poniżej: 1.6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 - 1.5 niniejszego ogłoszenia. 1.6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, albo nie uzupełnili ich na wezwanie zamawiającego; 4)nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Stwierdzenie spełniania warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków) dokumenty - według formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył oświadczenia: - że nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz - że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.2) niniejszego ogłoszenia i potwierdził ich treść niżej wymienionymi dokumentami: 1.Aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualnymi (ą): 2.1. zaświadczeniami właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającymi odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeniami, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 1.6 ppkt 1.6.1.4) - 1.6.1.8) niniejszego ogłoszenia wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 1.6 ppkt 1.6.1.9) niniejszego ogłoszenia wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykazem wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga potwierdzenia realizacji przynajmniej 3 robót branży drogowej o łącznym minimalnym zakresie: - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa ścieralna - SMA (odporna na deformacje trwałe) - 1.365,00m2 - ułożenie siatki stalowej -1.365,00m2 Uwaga! Wartość dotyczy kwoty netto. 4. Wykazem osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z: 4a) pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 4b) dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.: -dla kierownika robót należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba wskazana w ofercie, jako odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy robót zostanie wpisana do treści umowy o roboty budowlane. Osoba ta powinna wykazać się uprawnieniami budowlanymi wymaganej specjalności wraz z aktualnym potwierdzeniem przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej; -do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych, dla której należy załączyć dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wydanych przez właściwą Komendę Policji, -do obsługi geodezyjnej budowy, dla której należy załączyć dokumenty potwierdzające zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. 5. Wykazem niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z: 5a)pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 5, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 6.Informacją banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Polisą a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w- pkt 1; 2 ppkt 2.1. i ppkt 2.3. niniejszego ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 8.1.Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w ppkt 2.3.2. niniejszego ogłoszenia - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach