Przetargi.pl
sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - 2szt.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722011 , fax. 032 6710614
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
  ul. Piłsudskiego 80 80
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722011, fax. 032 6710614
  REGON: 27627114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlazawiercie.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - 2szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  jak wyżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: spełnienie wymogów zawartych w art.22 ust.1 i nie wykluczenie z postępowania na podst.art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - złożenie oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne sa dopuszczone do obrotu i do uzywania zgodnie z ustawą z 20.04.2004r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2004r., Nr 93 poz. 896 ze zm./ - oświadczenie, że oferowane odczynniki posiadają karty substancji niebezpiecznych lub preparatu niebezpiecznego dla odczynników - wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postepowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia polegających na dostawie odczynników wraz z dzierzawą oferowanego aparatu o wartości rocznej umowy - co najmniej 30.000zł brutto /lub 2, 3, 4-letniej umowy o odpowiedniej wielokrotności wartości umów/ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów /w postaci listów referencyjnych/ potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane nalezycie - należy wykazać co najmniej 3 dostawy o wartości i rodzaju j.w.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlazawiercie.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach