Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach 0,000 - 0,185 km

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 071 3162123
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 071 3162123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach 0,000 - 0,185 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach 0,000 - 0,185 kmzniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry drogi -Długość drogi L równa 0,185 km -Powierzchnia nawierzchni asfaltowej P równa 795,8 m2 -Materiał konstrukcyjny: tłuczeń kamienny sortowany, miał i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-asfaltowa. -Jezdnia szerokości b równa 3,50 m -Pobocza z niesortu kamiennego o szerokości b równa 0,50 m dwustronne, zagęszczone mechanicznie. -Rowy umocnione płytami MEBA na powierzchni P równa 147,2 m2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Zakres robót drogowych w ramach zadań -karczowanie krzaków i podszyć rzadkich wzdłuż remontowanej drogi -mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej -wykonanie wykopów mechanicznych w gruncie -wykonanie wykopów oraz przekopów jamistych -wykonanie wykopów koparkami -wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu -wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie z pozyskaniem pospółki do wykonania zasypki nad rurociągiem przepustów -wykonanie części przelotowej i przepustów drogowych o średnicy 0,4 m -wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu -wykonanie części przelotowej rurociągu o śr. 60 cm -wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanaliki o śr. 315 mm -korytowanie mechaniczne na gł. 20 cm do zabudowań zagrodowych i dróg śródpolnych -korytowanie na gł. 30 na poszerzenie konstrukcji jezdni -wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości 15 cm -wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego -mechaniczne skraplanie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg na m2 -profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu pozyskanego z korytowania -wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm 125 kg na m2 -wykoszenie i humusowanie skarp -plantowanie skarp i dna wykopów -oczyszczanie przepustów rurowych o średnicy 0,3-0,6 m rurociąg o śr. 60 cm -regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych -zmiana lokalizacji hydrantu -oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - gr 20-40 cm -umocnienie skarp i dróg płytami betonowymi ażurowymi MEBA -ustawienie na zjazdach krawężników betonowych o wymiarach 15x 30 cm wtopionych -ułożenie korytek ściekowych przekrytych żelbetową kratką ściekową przejazdową o nośności 40 t -ułożenie ścieków prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60 x 50 x 15 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 23.06.2016 roku do godz. 10.00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce w tytule przelewu prosimy wpisać wadium przetargowe - Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowej w Sulistrowicach 0,000 - 0,185 km. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2 do 5 SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert pok. nr 15. a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwrancji 36 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sobotka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach