Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połóżonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8779138 , fax. 076 8783120
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8779138, fax. 076 8783120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych połóżonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja. Miejsce wykonania usługi: Miasto Złotoryja. 1. Charakterystyka miasta Złotoryja.Powierzchnia: Powierzchnia Gminy Miejskiej Złotoryja 12 km2 Liczba ludności:Liczba ludności - 15 538 osób.Ilość: -nieruchomości zamieszkałe - 5 919 -nieruchomości niezamieszkałe - 651 W okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku odebrano następujące ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje: - kod odpadu, rodzaj odpadu, masa odpadu (Mg) - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 2 304,80 - 20 02 01 Odpady biodegradowalne 193,64 - SUMA: 2498,44 2. Przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja Rodzaj odpadów stanowiących przedmiot zamówienia:- Lp. Rodzaj odpadu - odbierane z nieruchomości jednorodzinnej: 1 niesegregowane odpady komunalne, 2 odpady biodegradowalne - odbierane z nieruchomości wielorodzinnej: 1 niesegregowane odpady komunalne, 2 odpady biodegradowalne - odbierane z nieruchomości niezamieszkałych: 1 niesegregowane odpady komunalne, 2 odpady biodegradowalne Szacunkowa ilość odpadów, które zostaną wytworzone w okresie zamówienia wynosi: - niesegregowane - 2 304,80 Mg.rok - biodegradowalne - 193,64 Mg.rok Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającej. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającej. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanej wielkości. Wykonawca musi zapewnić przez okres obowiązywania zamówienia pojemniki w ilości co najmniej: - 190 szt. 1100 litrów na odpady zmieszane (pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego); - 70 szt. 1100 litrów na odpady zmieszane(pojemniki ocynkowane); - 120 szt. 360 litrów na odpady biodergadowalne; - 75 szt. 120 litrów na odpady bioedegradowalne; Każdy pojemnik musi być trwale opisany (np. folią samoprzylepną) w treść uzgodnioną z Zamawiającą. W przypadku zniszczenia, spalenia, kradzieży pojemnika koszt zakupu i uzupełnienia leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braku pojemnika w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. Zamawiająca wskaże miejsca usytuowania pojemników. Przepisy prawa mające wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: - ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.); -ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.); -ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.); -ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 1688 ze zm.); -ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687); -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 630 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645 z późn. zm.), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676 z późn. zm.); -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923 z późn. zm.), -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r poz. 93 z póżn. zm.), -Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póżn. zm.) -ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.); -ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.); -uchwałą nr 0007.XXVI.152.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; -uchwałą nr 0007.XXVI.147.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja. -uchwałą nr XXIV.617.12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego; -ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) -W przypadku zmiany regulacji aktów prawa miejscowego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez organ uchwałodawczy Gminy Miejskiej Złotoryja lub innych zmian aktów prawnych rangi ustawowej, w trakcie trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostosować sposób świadczenia usługi do wprowadzonych zmian. 3. Obowiązki wykonawcy: Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów komunalnych: 3.1.1 Częstotliwość odbierania odpadów: a) zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - liczba nieruchomości około 850szt.; b) zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej (poza centrum miasta) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu - liczba nieruchomości około 90 szt.; c) zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej (centrum miasta) nie rzadziej niż raz dziennie - liczba nieruchomości około 60 szt.;d) biodegradowalne w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej (liczba boksów około 160szt.) nie rzadziej niż raz na tydzień;e) Gmina Miejska nie posiada informacji ile jest pojemników na odpady biodegradowalne w zabudowie jednorodzinnej. f) raz na tydzień - podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w przypadku Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi min. 3 razy w tygodniu); 3.1.2. Odbiór interwencyjny dokonywany na zgłoszenie u Wykonawcy tj. cmentarze, szkoły, szpitale, pawilony wielkopowierzchniowe, itd. 3.1.3 Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiająca wskazuje miejsce przekazania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Legnicy; 3.1.4 W przypadku wystąpienia awarii Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub w innych przypadkach o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych od podmiotów odbierających i transportujących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt do instalacji przewidzianej jako zastępczej obsługi, do której przypisane jest Miasto Złotoryja, zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 3.1.5 Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do odbioru i transportu odpadów komunalnych z wszystkich nowych nieruchomości, po zgłoszeniu przez Zamawiającą. Wykonawca nie może w związku z tym zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającej. 3.2. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska: 3.2.1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi i obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryja. 3.2.2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 3.2.3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to między innymi ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3.2.4. Wykonawcę obowiązuje: - zakaz mieszania biodegradowalnych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,-mycie i dezynfekcja pojemników - w okresie od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. - jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2016r. min dwa razy ,-podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego porządkowania i utrzymania czystości w boksach i miejscach gromadzenia odpadów komunalnych w odległości 5 m oraz usuwanie wszelkich odpadów zgromadzonych w boksach. Wykonawca zobowiązuje się do dezynfekcji i dezynsekcji wyżej wymienionych miejsc w okresie 01.07.2016r. do 30.09.2016r. jeden raz na dwa tygodnie, w okresie od 01.10.2016r. do dnia 31.12.2016r. jeden raz na miesiąc.3.3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem usług: 3.3.1 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji rodzajowej i ilościowej przyjmowanych odpadów poprzez zważenie na legalizowanej wadze ilości przyjętych odpadów, a następnie odnotowanie jej w ewidencji. 3.3.2. Ewidencję odpadów należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów: - kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Kartę przekazania odpadów sporządza wykonawca, który przekazuje odpady. Kartę przekazania odpadów sporządza się w 3 egzemplarzach: dla przejmującego odpady, przekazującego i Zamawiającej. - Zamawiająca dopuszcza sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. 3.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania Zamawiającej dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj.: 1. półrocznych sprawozdań o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierające niżej wymienione informacje: informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych przekazanych do składowania na składowisku odpadów, liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, a)wskazanie nieruchomości, na których gromadzone są odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem, informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:- przekazanych do składowania na składowisku odpadów, - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;Sprawozdanie Wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 630) - załącznik nr 1 sprawozdanie sporządzane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającej sprawozdanie, o którym mowa powyżej w formie papierowej - w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni.1 miesięcznych raportów zawierających informacje o: 1)ilości odebranych odpadów zmieszanych Mg,ilości odebranych odpadów biodegradowalnych Mg,wykaz nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne, 3.3.4. W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającą rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającej niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. 3.3.5. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającej innych informacji na temat odbioru odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającą nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiająca.3.4. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 3.4.1. Wymagania w zakresie transportu odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości: Wymagania dotyczące bazy: a)posiadanie bazy magazynowo - transportowej usytuowanej na terenie Miasta Złotoryja lub w odległości nie większej niż 60 km od granic miasta, b) baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, c) miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, d) teren bazy magazynowo - transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne, e) baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadającej liczbie zatrudnionych osób, legalizowaną samochodową wagę najazdową, f)na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). g) posiadanie oprogramowania umożliwiającego generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktualnymi licencjami na wyżej wymienione oprogramowanie. Oprogramowanie musi być kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającej. Zamawiający posiada oprogramowanie GOMiG Odpady firmy Arisco Sp. z o.o., ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź. Wymagania dotyczące pojazdów: a) wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy, b) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu firmą oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach, c) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, d) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającej, e) Wykonawca do czasu rozpoczęcia okresu trwania umowy jest zobowiązany do zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającej oprogramowania umożliwiającego bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, z odwzorowaniem na mapie miejsca prowadzenia prac, za pośrednictwem sieci internetowej, f) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku w formacie uzgodnionym z Zamawiającą, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, g) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, h) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 2. Wymogi dotyczące transportu odpadów: a) Wykonawca jest zobowiązany do transportu odebranych odpadów w sposób uniemożliwiający łączenie się odpadów biodegradowalnych ze zmieszanym odpadami komunalnymi, b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypaniem, rozwiewaniem na drogę, c) Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 2.Informacje przekazywane Zamawiającej: a) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady, a nie ujęte zostały w bazie danych u Zamawiającej.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającej informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Złotoryja gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach. Informacja taka powinna zawierać w szczególności: - adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, - zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy. Zdjęcia muszą zostać tak wykonane by nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisywanie pojemników do konkretnej nieruchomości, - dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje w jednej z następujących form: pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, faxem - nr 76 87 83 120, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: wgo@zlotoryja.pl. Wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów - harmonogram: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odbioru odpadów z częstotliwością określoną w zatwierdzonym harmonogramie. Podstawą opracowania harmonogramu są: opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 11 do siwz a do umowy stanowi załącznik nr 1, a)uchwała nr 0007.XXVI.147.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryja, b) uchwała nr 0007.XXVI.152.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2013r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i bieżącej aktualizacji harmonogramu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na cały okres, na który zostanie udzielone zamówienie publiczne oraz przedstawienie go Zamawiającej do akceptacji w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram powinien być sporządzony w sposób przejrzysty, jasny, informujący o terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Harmonogram Wykonawca umieszcza na własnej stronie internetowej przez okres realizacji zamówienia. Zmiana w harmonogramie wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającą, z wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne od pracy. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych, poza ustaloną częstotliwością, w dniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, a także w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po tych świętach. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania, na zgłoszenie Zamawiającej, odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, gdy zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców.3.4.3 Inne zobowiązania:3.4.3.1.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3.4.3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.3.4.3.3 Przed rozpoczęciem usługi tj. dniem 01.07.2016r. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomości wielorodzinne w pojemniki na odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiająca nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Płatności za fakturę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotoryja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach