Przetargi.pl
Dostawę mebli i wyposażenia do obiektu przedszkola dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę mebli i wyposażenia do obiektu przedszkola dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa u montaż mebli i wyposażenia do obiektu przedszkola dla Zadania inwestycyjnego pn:Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej zgodnie z zakresem dostawy zawartym w dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektową: Architektura Wnętrz Agnieszka Hundert- Wawrzyniak , ul. Broniewskiego 1b ,58-309 Wałbrzych. Dostarczone meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości. Wykonawca obowiązany jest wypełnić formularz wyceny stanowiący Załącznik Nr 2 będący podstawą ustalenia wynagrodzenia za wykonane zadanie. Pozostałe wymagania wg załączonego Projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2 500,00 zł najpóźniej do 17.06.2016 r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: zakup, mebli i wyposażenia do obiektu przedszkola dla zadania inwestycyjnego pn.:Dostawa mebli i wyposażenia do obiektu przedszkola dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych, w Urzędzie Miejski w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 1, pok. 1b. Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę prze cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi za wady w miesiacach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/PSP17mebleprzedszkole.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach