Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska,,

Gmina Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5443644 , fax. 065/543-26-58
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra
  ul. Mickiewicza 1 1
  56-200 Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 065 5443644, fax. 065/543-26-58
  REGON: 41105066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gora.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.,,Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska,, Opis założeń do projektu: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja obejmuje plac gminny na terenie wsie Kłoda Górowska - działki o nr ewid. 142/24 - pow. ok. 0,010 ha - nr 142/50 - pow. ok. 0,0137 ha. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamiar inwestycyjny: - planuje się utwardzenie placu gminnego z kostki betonowej ażurowej przy zachowaniu udziału powierzchni biologicznie czynnej nie niższej niż 50% powierzchni działki, zgodnie z zapisami mpzp. - wody opadowe zamierza się odprowadzić do rowu melioracyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 324. - projekt nie obejmuje wykonania oświetlenia. -Wykonawca opracuje mapę do celów projektowych. - Wykonawca opracuje operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia. Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane prawem, uzgodnienia branżowe/decyzje/warunki techniczne. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę leży po stronie Inwestora. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w zakresie opisanym w SIWZ, w tym z operatem i pozwoleniem wodnoprawnym, w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Dokumentacja projektowa winna zawierać: - mapę do celów projektowych, - opracować dokumentację projektową (projekt budowlano i projekt wykonawczy) wraz z uzgodnieniami dla każdej z branż, w zakresie do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowę - 6 egz. w wersji papierowej, - opracować specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót- 2 egz. w wersji papierowej, - opracować kosztorysy inwestorskie - 2 egz. w wersji papierowej, z uwzględnieniem ewentualnego podziału inwestycji na etapy wg wskazań Inwestora, - opracować kosztorysy ofertowe (ślepe) - 2 egz. w wersji papierowej, -opracować operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższą dokumentację w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającą opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie - 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być również udostępnione w odrębnym od kosztorysu pliku PDF oraz w programie do kosztorysowania. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, b) na bieżąco konsultować z Zamawiającym realizację przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić, c) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią optymalizację kosztów. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: - jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (odrębnie dla każdego z etapów - wg wskazań Zamawiającego) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, - wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, -uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. - udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień / odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy, Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. - wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa , jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 1.Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis ,,lub równoważne,,. Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/ decydujące o równoważności. 2.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z: Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) b) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.). c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.). d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129) f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422) i) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) j) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 3.Ponadto Wykonawca winien opracować dokumentację projektową w szczegółowości umożliwiającej Zamawiającemu ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy robót budowlanych. W tym przypadku przedmiar ma charakter wyłącznie uzupełniający i Zamawiający nie jest zobligowany do przekazania go Wykonawcy robót budowlanych w ramach SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące zakresu i charakteru robót przedmiotowej inwestycji Wykonawca robót budowlanych winien uzyskać na podstawie dokumentacji projektowej. 4.Dokumentacja projektowa lub część stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie ma obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gora.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach