Przetargi.pl
Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Kościuszki 16a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3167079 , fax. 071 3167158
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich
  ul. Kościuszki 16a 16a
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3167079, fax. 071 3167158
  REGON: 93214154900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgmkwr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Samorządowa Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia: - wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - naprawę więźby dachowej zgodnie z projektem, - przemurowanie kominów i ścian. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót stanowiący podstawę do sporządzenia Kosztorysu Szczegółowego - załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium przetargowe w wysokości: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) wykonawca powinien wnieść najpóźniej do dnia 23.06.2016r. do godz. 08:00. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 42, poz.275 z 2007r.), 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Nr 25 9574 0005 2001 0039 1010 0001. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt.13.2 lit. b÷e SIWZ musi być zdeponowane w oryginale u Głównego Księgowego ZGM przed terminem składania ofert (pok. nr 3), a kserokopię z adnotacją i podpisem Głównego Księgowego ZGM o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem z przez wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zgmkwr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach