Przetargi.pl
Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek 15
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4092100 , fax. 77 4092101
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 4092100, fax. 77 4092101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w ciągu Al. Jana Pawła II w Głuchołazach km 0+045. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu drogowego nad potokiem Starynka w ciągu drogi Jana Pawła II w Głuchołazach. Obiekt mostowy zlokalizowany jest na działkach nr 1249, 1290/2 położonych w Głuchołazach, jednostka ewidencyjna Głuchołazy-miasto. Remont obejmował będzie wyremontowanie żelbetowej konstrukcji oraz przyczółków, wykonanie warstw hydroizolacyjnych oraz warstw nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego. 1.1. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: - Rozbiórka nawierzchni z mieszanki bitumicznej, krawężników wtopionych, konstrukcji żelbetowej, kostki betonowej, konstrukcji stalowej mostu. - Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Montaż zbrojenia przyczółków, płyt mostu prętami fi 12 - Montaż elementów stalowych - Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie ław fundamentowych, ścian, płyt - Montaż prefabrykowanych elementów - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - Wykonanie drenażu - Wykonanie nawierzchni mostu z betonu asfaltowego oraz asfaltobetonu - Wykonanie nawierzchni chodników z żywicy syntetycznej - Montaż krawężników kamiennych na ławach z betonu - Wykonanie balustrady - Wykonanie jezdni i chodników na dojeździe z betonu asfaltowego, asfaltobetonu oraz kostki betonowej wraz z podbudową - Rozebranie płyt prefabrykowanych JOMB w dnie rzeki - Wyłożenie kostką kamienną dna rzeki - Wykonanie skarp rzeki z kostki kamiennej - Podniesienie wysokości obłożenie kamieniem ścian oporowych - Przełożenie i remont instalacji w ciągu obiektu mostowego - Montaż lamp solarnych - Zapewnienie wahadłowej przejezdności dla ruchu kołowego podczas prowadzenia remontu, zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu lecz nie dłużej niż na okres 1 dnia po wcześniejszym poinformowaniu przez wykonawcę (min 3 dni przed planowanym zamknięciem) Wymienione elementy stanowią wyłącznie wyszczególnienie głównych robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót i projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. 1.2. Dodatkowe elementy mające wpływ na koszt budowy, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to: - koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, - koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których gmina nie jest właścicielem skrzyżowania dróg gminnych z innymi drogami (w przypadku wystąpienia potrzeb), - koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., - koszty dozoru budowy, - koszty wywozu odpadów na wysypisko , - inne koszy , które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest uwzględnić: 1) w przypadku naruszenia własności osób trzecich, poniesienie kosztów z tytułu wyrządzonych szkód we własnym zakresie, 2) realizację wykonania nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej w ciągu jednolitym całą szerokością jezdni, 3) wykonanie badań nośności i zagęszczenia wykonanej podbudowy przed położeniem nawierzchni bitumicznej jezdni oraz badań laboratoryjnych pobranych próbek wykonanej nawierzchni bitumicznej i innych materiałów wg. wskazań inspektora nadzoru, 4) wykonanie badań laboratoryjnych w jednostce wskazanej przez Zamawiającego lub zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli jednostkę badającą wskaże Wykonawca, 5) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia winien dokonać (na własny koszt i we własnym zakresie) opracowania dokumentacji czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji elementów zadania (wykonania nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem) wraz z oznakowaniem drogowym - czasowym wynikającym z przedmiaru robót, 6) Pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (mapy uwierzytelnione) dla obiektu mostowego w skali 1:500. 7) Przed rozpoczęciem prac przy kablach telekomunikacyjnych zgodnie z pismem ORANGE POLSKA z dnia 24.03.2016r. nr TODSDA/MG/72/19197/2016 należy zgłosić rozpoczęcie budowy na adres e-mail TOK.RSWUSOpole@orange.com w celu poinformowania przedstawiciela sieci, 1.3. Dodatkowe wymagania/warunki Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia. - Przed złożeniem oferty Zamawiający udostępnia możliwość dokonania wizji lokalnej w terenie w celu uwzględnienia robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych). - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym . - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem zawarcia umowy. Warunek równoważności: Użycie w dokumentacji projektowej nazw marek wyrobów budowlanych, urządzeń czy technologii konkretyzującej producenta należy traktować, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wymóg użycia konkretnego wyrobu. Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawców innych równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1) Prawa budowlanego oraz zapisów ustawy o wyrobach budowlanych, a także pozwoli na zachowanie równoważnego standardu i poziomu jakości, nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Udokumentowanie równoważności w zakresie materiałów, urządzeń czy technologii opisanych w dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Forma wadium. 1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowej, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tzw. klauzul identyfikacyjnych, czyli wymóg Gwaranta, aby żądanie wypłaty z gwarancji zawierało potwierdzenie przez notariusza albo bank Beneficjenta, iż podpisy na żądaniu zapłaty gwarancji, należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli/zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Beneficjenta gwarancji. Ponadto wypłata kwoty wadium nie może być uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia, ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium. g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą, i) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum w formie o której mowa w rozdz. 12.2.1) lit. b) do e) SIWZ winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 3) postanowienia rozdz. 12.2.2) SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w rozdz.. 12.2.1) lit. b) i 12.2.1) lit. e).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gmina.glucholazy.sisco.info/?przetargi=1&rok=2016
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach