Przetargi.pl
Dostawę drobnego sprzętu medycznego, jednorazowego sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, ul. M. C. Skłodowskiej 16
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 11 280 , fax. 77 45 11 280
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. M. C. Skłodowskiej 16 16
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 77 45 11 280, fax. 77 45 11 280
  REGON: 00031766500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozglucholazy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę drobnego sprzętu medycznego, jednorazowego sprzętu medycznego i laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią : Pakiet nr 1 - strzykawki, igły, cewniki, kanikule, zgłębniki żołądkowe, ostrza chirurgiczne, papier do aparatów EKG; Pakiet nr 2 -strzykawki Luer Lock; Pakiet nr 3 -waż do ssaków; Pakiet nr 4 - mankiety do aparatów RR; Pakiet nr 5 - pojemniki na zużyty sprzęt medyczny; Pakiet nr 6- fartuchy z fizeliny, podkłady i prześcieradła jednorazowe; Pakiet nr 7 - sprzęt laboratoryjny; Pakiet nr 8 - zamknięty system do pobierania krwi; Pakiet nr 9 - szczoteczki do wymazów cytologicznych z bronchoskopu i do czyszczenia kanałów endoskopów; Pakiet nr 10 - Kleszczyki do skopii, pętle; Pakiet nr 11 - dreny medyczne, wkłady do systemów odsysania zestawy do odsysania; Pakiet nr 12 - pieluchomajtki; Pakiet nr 13 - myjki jednorazowe; Pakiet nr 14 - akcesoria do pletyzmografu; Pakiet nr 15 - akcesoria do spirometru; Pakiet nr 16 - elementy zużywalne do endoskopów Pakiet nr 17 - preparaty do oceny procesów sterylizacji; Pakiet nr 18 - paski do glukometrów, Pakiet nr 19 - przyrząd do przygotowania chemioterapeutyków Pakiet nr 20 - przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego Pakiet nr 21 - rękaw papierowo foliowy Pakiet nr 22- odzież jednorazowa, Pakiet nr 23- igła do płukania kanalika łzowego Pakiet nr 24 - kleszczyki wielorazowe do skopii; Pakiet nr 25 - odzież jednorazowa sterylna; Pakiet nr 26 - zestawy laryngologiczne Pakiet nr 27 - przyrząd do podawania leków cytostatycznych Pakiet nr 28 i 29 - akcesoria do przygotowania i podaży leków cytostatycznych 2. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta, zamawiający wyraża zgodę na wycenę określonych artykułów z odpowiednim przeliczeniem ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie musi spełniać, zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV: 33.14.12.20-8; 33.14.13.10-6; 33.14.13.20-9; 33.19.25.00-7; 33.77.20.00-2 Istnieje możliwość składania ofert na poszczególne pakiety. Nie ma możliwości złożenia ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331412208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozglucholazy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach