Przetargi.pl
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego i jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych Powiatu, ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz ubezpieczenia jednostek pływających

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, pl. Wolności 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4833116
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
  pl. Wolności 13 13
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4833116
  REGON: 53141220800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.POWIAT.KEDZIERZYN-KOZLE.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego i jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych Powiatu, ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz ubezpieczenia jednostek pływających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego i jednostek organizacyjnych, ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych Powiatu, ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Powiatu oraz ubezpieczenia jednostek pływających w podziale na następujące części: ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4) ZADANIE B.1 - UBEZPIECZENIA MIENIA Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu, w tym: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń (CPV 66 51 5000-3) - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE B.2 - UBEZPIECZENIA MIENIA jednostek organizacyjnych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, w tym: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1) - Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0) - Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3) - Ubezpieczenie Assistance (CPV 66514110-0) ZADANIE D - UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, w tym: - Ubezpieczenie jednostek pływających od Odpowiedzialności Cywilnej (CPV 66 51 6300-3) - Ubezpieczenie Casco jednostek pływających (CPV 66 51 4150-2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665164004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3743/3146/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach