Przetargi.pl
Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 40 248 , fax. 77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  ul. Oleśnicka 4 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 77 40 40 248, fax. 77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.namyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy - szczegółowe wykazy jednorazowego sprzętu medycznego określają załączniki do formularza oferty o nazwie cennik. Ilości artykułów podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek wybranych artykułów przed rozstrzygnięciem przetargu w ramach danej części.Zamówienie składa się z 15 części (pakietów): 1. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 1 (pakiet nr 1), 2. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 2 (pakiet nr 1A). 3. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 3 (pakiet nr 2). 4. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 4 (pakiet nr 3). 5. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 5 (pakiet nr 3A). 6. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 6 (pakiet nr 4). 7. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 7 (pakiet nr 5). 8. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 8 (pakiet nr 6). 9. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 9 (pakiet nr 7). 10. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 10 (pakiet nr 7A). 11. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 11 (pakiet nr 8). 12.Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 12 (pakiet nr 9). 13. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 13 (pakiet nr 10). 14. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 14 (pakiet nr 11). 15. Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - część 15 (pakiet nr 12). Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zmianami) i posiadać świadectwo rejestracji w MZiOS. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zmianami). Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). Zamówienie podzielone jest na części (pakiety). Liczba części (pakietów): 15. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (magazyn przyszpitalny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi: Część 1 (pakiet nr 1) 1.200,00 zł., Część 2 (pakiet nr 1A) 200,00 zł., Część 3 (pakiet nr 2) 900,00 zł., Część 4 (pakiet nr 3) 2.000,00 zł., Część 5 (pakiet nr 3A) 300,00 zł., Część 6 (pakiet nr 4) 900,00 zł., Część 7 (pakiet nr 5) 1.400,00 zł., Część 8 (pakiet nr 6) 300,00 zł., Część 9 (pakiet nr 7) 1.600,00 zł., Część 10 (pakiet nr 7A) 600,00 zł., Część 11 (pakiet nr 8) 1.000,00 zł., Część 12 (pakiet nr 9) 100,00 zł., Część 13 (pakiet nr 10) 300,00 zł., Część 14 (pakiet nr 11) 500,00 zł., Część 15 (pakiet nr 12) 500,00 zł. Wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: IZM.I.272.12.2016.MA.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.namyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach