Przetargi.pl
usługa ochrony obiektu i mienia Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu przy ul. Drzymały 22

Urząd Kontroli Skarbowej ogłasza przetarg

 • Adres: 45-342 Opole, ul. Drzymały 22
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 401 78 00, 401 78 11 , fax. 77 401 79 17
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Drzymały 22 22
  45-342 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 401 78 00, 401 78 11, fax. 77 401 79 17
  REGON: 53055073000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: urzędy kontroli skarbowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa ochrony obiektu i mienia Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu przy ul. Drzymały 22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej, położonego w Opolu przy ul. Drzymały 22 i terenu przyległego, należącego do Urzędu. 2. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu mieści się w dwóch połączonych budynkach o zabudowie zwartej. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni ogólnej 3057,25 m2, a powierzchni biurowej 1606,55 m2. W skład obiektu wchodzą: - w części podziemnej pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze, - pomieszczenia biurowe (parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro), - poddasze nieużytkowe. 3. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia: - zewnętrzną sieć wodociągową przeciwpożarową, - instalację odgromową, - elektroenergetyczną, - oświetlenie ewakuacyjne, - instalację centralnego ogrzewania, - instalację wentylacyjną mechaniczną, - instalację alarmową przeciwpożarową, - instalację oddymiania klatek schodowych, - instalację alarmową przeciwwłamaniową, - instalację telefoniczną. - system kontroli wizyjnej. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje fizyczną ochronę mienia i obiektu wraz z terenem w granicach działki. 5. Ochrona, o której mowa w niniejszej specyfikacji musi być zapewniona całodobowo przez jednego pracownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane w tym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: posiadanie grup interwencyjnych na terenie m. Opola
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opole.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach