Przetargi.pl
Koncepcja budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu- II postępowanie.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 00052450700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Koncepcja budowy pętli autobusowej w rejonie ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu- II postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług przedprojektowych dla potrzeb budowy pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Planuje się zlokalizować ją w miejscu obecnie funkcjonującej pętli na działce1315/19 (obręb Koźle ark. m. 7) należącej do SP w zarządzie PKP. Obsługa komunikacyjna odbywa się przez dwa zjazdy na ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 2048 O). Teren przewidziany pod pętlę autobusową łączy się z ul. Kolejową (droga gminna nr 107794 O). 3. Zakres usług w ramach niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uzyskanie opracowań geodezyjnych oraz dokumentacji geotechnicznej; 2) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pętli i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg; 3) przygotowanie projektu (wstępnego) organizacji ruchu; 4) opracowanie koncepcji podziału nieruchomości z określeniem wielkości niezbędnego terenu pod urządzenie i zagospodarowanie terenu pętli; 5) przygotowanie zestawienia szacunkowych kosztów inwestycji. 4. Działka nr 1315/19 stanowi teren zamknięty - zgodnie z Decyzją nr 3 z dnia 24.03.2014 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIR z 2014 poz.25). 5. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wstępnej rozwiązującej problemy związane z wydzieleniem terenu pod pętlę autobusową z terenu należącego do SP PKP, obejmującej następujący zakres: 1)urządzenie terenu pętli: a) wariant I - parkowanie autobusów obok siebie, b) wariant II - zatrzymywanie się autobusów w jednej linii (jeden za drugim); długość autobusów - 12,50 m; 2)uwzględnienie miejsca dla ustawienia przewoźnej kabiny sanitarnej dla kierowców (typu TOI); 3)przebudowa zjazdów (promień skrętu autobusów - 15 m), połączenia z ul. Kolejową, przejść dla pieszych, oznakowania poziomego i pionowego; 4)przebudowa/budowa oświetlenia ulicznego energetycznego z oprawami LED; 5)odwodnienie drogi (powierzchniowe i do kanalizacji deszczowej) wraz z ewentualnymi urządzeniami ochrony środowiska; 6)przebudowa/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z drogą, a wynikające z decyzji właściwych organów oraz z uzgodnień z instytucjami oraz właścicielami infrastruktury; 7)zagospodarowanie w formie zieleni niskiej lub/i wysokiej. 6. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące opracowania: 1) Opracowania geodezyjne; 2) Koncepcja zagospodarowania terenu; 3) Zestawienie szacunkowych kosztów inwestycji. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie następujących czynności: 1) uzyskanie informacji o warunkach w podłożu gruntowym na podstawie istniejących opracowań geotechnicznych z tego rejonu; 2) uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia; 3) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, pozwoleń oraz opinii; 4) Wykonawca jest zwolniony z uzgodnień z jednostkami PKP, które będą dokonane na etapie nabywania przez Gminę terenu od PKP; w przypadku konieczności wprowadzania zmian do koncepcji na wniosek PKP, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia; 5) wykonanie rzetelnej inwentaryzacji zieleni w zakresie kolidującym z inwestycją zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody wraz z jej wykazem; inwentaryzacja powinna obejmować: a) charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, przy uwzględnieniu wszystkich robót budowlanych branżowych, b) plan sytuacyjny z naniesionymi numerami zinwentaryzowanych drzew oraz zaznaczonymi powierzchniami krzewów przeznaczonych do wycinki; 6) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących zjazdów; 7) sporządzenie niewymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie; 8) na wniosek Zamawiającego wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów / urządzeń / wyposażenia / technologii robót. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa cz. II SIWZ OPZ- Opis przedmiotu zamówienia, cz. III SIWZ- IPU- Istotne postanowienia umowy będące jej integralną częścią załączone w wersji elektronicznej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach